Burgerlijke rechtsvordering inleiding

Inleiding Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (“Rv.”) Het burgerlijk procesrecht regelt de wijze van procederen in – zoals de term al zegt – burgerlijke (oftewel “civielrechtelijke“) zaken. Daarnaast vinden we hier het executierecht: daar is geregeld hoe vonnissen van de burgerlijke rechter ten uitvoer gelegd worden. Het burgerlijk procesrecht is geregeld in het Wetboek van Burgerlijke…

Overeenkomst tot arbitrage (Afd. 1, Titel 1, Boek IV Rv.)

Inleiding arbitrage-overeenkomst Voor Nederlandse arbitrages is de arbitrage-overeenkomst geregeld in Titel 1, Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. De arbitrage-overeenkomst is geregeld in Afd. 1, Titel 1, Boek IV Rv.. Onder andere in de bouwwereld is de arbitrageprocedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw gebruikelijk, hoewel geschillenbeslechting via de gewone rechter in…

Arbitrage in Nederland (Titel 1, Boek IV Rv.)

Inleiding arbitrage in Nederland In een overeenkomst kunnen partijen een zgn. arbitragebeding opnemen, waarmee zij afspreken om geschillen niet voor te leggen aan de gewone overheidsrechter, maar aan één of meer arbiters. Een college van arbiters noemt men ook wel scheidsgerecht. Dit zijn private, door partijen aangewezen “rechters”, die i.t.t. de overheidsrechter vaak naast hun…

Arbitrage buiten Nederland (Titel 2, Boek IV Rv.)

Inleiding arbitrage buiten Nederland In Titel 1, Boek IV Rv. is de wettelijke regeling opgenomen voor arbitrageprocedures, waarvan partijen hebben afgesproken dat deze in Nederland moet plaatsvinden. Op die procedures is die Titel van toepassing. Voor het geval partijen niet hebben afgesproken, dat de arbitrage in Nederland zal plaatsvinden, of niet duidelijk is waar die moet plaatsvinden,…

Het arbitraal scheidsgerecht (Afd. 1B, Titel 1, Boek IV Rv.)

Inleiding arbitraal scheidsgerecht Afd. 1B, Titel 1, Boek IV Rv. bevat 14 bepalingen over de samenstelling van scheidsgerechten, en wie daar deel van uit kunnen maken (art. 1023 Rv. tot en met art. 1035a Rv.). Art. 1032 Rv. is in 2015 vervallen. Omdat arbitrage een vorm van geschillenbeslechting is die partijen met elkaar overeenkomen, staat de partij-autonomie bij…

Het arbitraal geding (Afd. 2, Titel 1, Boek IV Rv.)

Inleiding procesverloop arbitrage Afd. 2, Titel 1, Boek IV Rv. bevat 23 bepalingen over het verloop van de procedure bij arbitrage (art. 1036 Rv. tot en met art. 1048a Rv.). Omdat de arbitrage een vorm van geschillenbeslechting is die partijen met elkaar overeenkomen, staat de partij-autonomie centraal bij alles wat betreft de benoeming en ontheffing van de arbiters,…

Verdrag van New York inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale beslissingen

Inleiding Verdrag van New York Het Verdrag van New York (link naar de Engelse en Nederlandse tekst op Wetten overheid) regelt de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen in andere bij het verdrag aangesloten landen (The Convention on the recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award) van 10 juni 1958 (Tractatenblad 1958, 145 en Tractatenblad 1959, 58, houdende…

Het arbitraal vonnis (Afd. 3, Titel 1, Boek IV Rv.)

Inleiding arbitraal vonnis Afd. 3, Titel 1, Boek IV Rv. bevat effectief 10 bepalingen (drie artikelen zijn in 2015 vervallen: 1050, 1051 en 1055) over het arbitraal vonnis (art. 1049 Rv. tot en met art. 1061 Rv.). Eindvonnis of tussenvonnis Art. 1049 lid 1  Rv. bepaalt, dat het scheidsgerecht een eindvonnis kan wijzen of een tussenvonnis. Bevat het vonnis…

Arbitrage (Boek IV Rv.)

Inleiding arbitrage Dit relatief kleine onderdeel van het wetboek, geregeld in Boek IV Rv. (art. 1020 t/m 1077 Rv.) is gewijd aan arbitrageprocedures. Arbitrage is een procedure waarbij het geschil wordt beslist door “arbiters” en niet door de overheidsrechter. Wat is arbitrage? Partijen kunnen bij het aangaan van een overeenkomst, of later, wanneer er een geschil is gerezen, afspreken…