Burgerlijke rechtsvordering inleiding

Inleiding Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (“Rv.”) Het burgerlijk procesrecht regelt de wijze van procederen in – zoals de term al zegt – burgerlijke (oftewel “civielrechtelijke“) zaken. Daarnaast vinden we hier het executierecht: daar is geregeld hoe vonnissen van de burgerlijke rechter ten uitvoer gelegd worden. Het burgerlijk procesrecht is geregeld in het Wetboek van Burgerlijke…

Overeenkomst tot arbitrage (Afd. 1, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Inleiding arbitrage-overeenkomst Voor Nederlandse arbitrages is de arbitrage-overeenkomst geregeld in Titel 1, Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. De arbitrage-overeenkomst is geregeld in Afd. 1, Titel 1, Boek 4 Rv.. Onder andere in de bouwwereld is de arbitrageprocedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw gebruikelijk, hoewel geschillenbeslechting via de gewone rechter in…

Arbitrage in Nederland (Titel 1, Boek 4 Rv.)

Inleiding arbitrage in Nederland In een overeenkomst kunnen partijen een zgn. arbitragebeding opnemen, waarmee zij afspreken om geschillen niet voor te leggen aan de gewone overheidsrechter, maar aan één of meer arbiters. Een college van arbiters noemt men ook wel scheidsgerecht. Dit zijn private, door partijen aangewezen “rechters”, die i.t.t. de overheidsrechter vaak naast hun…

Arbitrage buiten Nederland (Titel 2, Boek 4 Rv.)

Inleiding arbitrage buiten Nederland In Titel 1, Boek 4 Rv. is de wettelijke regeling opgenomen voor arbitrageprocedures, waarvan partijen hebben afgesproken dat deze in Nederland moet plaatsvinden. Op die procedures is die Titel van toepassing. Voor het geval partijen niet hebben afgesproken, dat de arbitrage in Nederland zal plaatsvinden, of niet duidelijk is waar die moet plaatsvinden,…

Het arbitraal scheidsgerecht (Afd. 1B, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Inleiding arbitraal scheidsgerecht Afd. 1B, Titel 1, Boek 4 Rv. bevat 14 bepalingen over de samenstelling van scheidsgerechten, en wie daar deel van uit kunnen maken (art. 1023 Rv. tot en met art. 1035a Rv.). (*NB) Omdat de arbitrage een vorm van geschillenbeslechting is die partijen met elkaar overeenkomen, staat de partij-autonomie bij alles wat de benoeming en…

Het arbitraal geding (Afd. 2, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Inleiding procesverloop arbitrage Afd. 2, Titel 1, Boek 4 Rv. bevat 23 bepalingen over het verloop van de procedure bij arbitrage (art. 1036 Rv. tot en met art. 1048a Rv.). Omdat de arbitrage een vorm van geschillenbeslechting is die partijen met elkaar overeenkomen, staat de partij-autonomie bij alles wat de benoeming en ontheffing van de arbiters betreft centraal.…

Verdrag van New York inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale beslissingen

Inleiding Verdrag van New York Het Verdrag van New York (link naar de Engelse en Nederlandse tekst op Wetten overheid) regelt de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen in andere bij het verdrag aangesloten landen (The Convention on the recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award) van 10 juni 1958 (Tractatenblad 1958, 145 en Tractatenblad 1959, 58, houdende…

Het arbitraal vonnis (Afd. 3, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Inleiding arbitraal vonnis Afd. 3, Titel 1, Boek 4 Rv. bevat 13 bepalingen (waarvan 3 vervallen: 1050, 1051 en 1055) over het arbitraal vonnis (art. 1049 Rv. tot en met art. 1061 Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’. Voordien was er een niet-digitale versie en een digitale versie. De…

Arbitrage (Boek 4 Rv.)

Inleiding arbitrage Dit relatief kleine onderdeel van het wetboek, geregeld in Boek 4 Rv. (art. 1020 t/m 1077 Rv.) is gewijd aan arbitrageprocedures. Arbitrage is een procedure waarbij het geschil wordt beslist door “arbiters” en niet door de overheidsrechter. NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’. Voordien was er een niet-digitale versie…