Algemene bepalingen conservatoir beslag (Afd. 1, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Inleiding algemene bepalingen conservatoir beslag Conservatoir beslag kan worden gelegd op verschillende beslagobjecten: aandelen, vorderingen op debiteuren, roerende en onroerende zaken. Voor ieder van deze specifieke vormen van conservatoir beslag is in de wet een afzonderlijke regeling opgenomen. In Afd. 1, Titel 4, Boek 3 Rv. zijn echter de algemene bepalingen opgenomen die op al deze vormen…

Executoriaal beslag op en executie van schepen (Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal beslag en executie van schepen Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op schepen is geregeld in Afd. 1, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 24 bepalingen (art. 562a Rv. tot en met art. 584 Rv.). De laatste twee artikelen zijn echter loos. NB per 1 mei 2023 is het Wetboek…

Executoriaal beslag op onroerende zaken (Afd. 1, Titel 3, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriale beslaglegging onroerende zaak De wijze van executoriale beslaglegging op een onroerende zaak is geregeld in Afd. 1, Titel 3, Boek 2 Rv.. Deze bepalingen schrijven voor hoe het beslag gelegd moet worden. De afdeling omvat 16 artikelen (art. 502 Rv. tot en met art. 513a Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke…

Executie van roerende zaken (Afd. 1, Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executie roerende zaken (niet zijnde registergoederen) De algemene bepalingen voor tenuitvoerlegging op roerende zaken (niet zijnde registergoederen)  zijn opgenomen in Afd. 1, Titel 2 van Boek 2 Rv.. Deze omvat 37 artikelen (art. 439 Rv. tot en met art. 474 Rv.). Met de wetswijziging van 3 juni 2020 is dit onderdeel herzien. Zie hierover ook de (hoofd)pagina Gerechtelijke tenuitvoerlegging en…

Algemene regels tenuitvoerlegging (Titel 1, Boek 2 Rv.)

Inleiding algemene regels executie De algemene regels voor gerechtelijke tenuitvoerlegging zijn opgenomen in Titel 1 van Boek 2 Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. Deze Titel bevat de inleidende bepalingen, die in beginsel van toepassing zijn op alle specifieke vormen van executie, voor zover daarvan in de nadere regeling niet van wordt afgeweken. De Titel omvat 14 bepalingen…

Toegang tot bescheiden bij schending van mededingingsrecht (Afd. 1A, Titel 7, Boek 3 Rv.)

Inleiding toegang tot bescheiden in zaken betreffende schending van mededingingsrecht Afd. 1A, Titel 7, Boek 3 Rv. beperkt de toegang op grond van op art. 843a Rv. (zie de pagina Afschrift, uittreksel en inzage van akten en andere bewijsmiddelen) tot bescheiden, die afkomstig zijn van een mededingingsautoriteit. Ook de bewijskracht van die stukken wordt in deze afdeling ingeperkt.…

Conservatoir beslag onder de schuldenaar (Afd. 2, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Inleiding conservatoir beslag onder de schuldenaar Aan het leggen van conservatoir beslag onder de schuldenaar heeft de wet een drietal bepalingen opgenomen in Afd. 2, Titel 4, Boek 3 Rv. (art. 711 Rv. tot en met art. 713 Rv.). De kern van deze bepalingen is het vereiste van vrees voor verduistering, dat is opgenomen in art. 711 lid 1 Rv..…

Executoriaal beslag op luchtvaartuigen en executoriale verkoop van luchtvaartuigen (Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriaal beslag en executie van luchtvaartuigen Het executoriaal beslag op schepen en de tenuitvoerlegging van executoriale titels op luchtvaartuigen is geregeld in Afd. 2, Titel 4, Boek 2 Rv. Deze afdeling omvat 18 bepalingen (art. 584a Rv. tot en met art. 584r Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’. Voordien…

Executie van rechten aan toonder, op aandelen en effecten (Afd. 1A, Titel 2 Boek 2 Rv.)

Inleiding executie van rechten aan toonder, op aandelen en effecten De regeling inzake executoriaal beslag op rechten aan toonder, op aandelen en effecten is opgenomen in Afd. 1A, Titel 2 van Boek 2 Rv.. Deze omvat 5 artikelen (art. 474a Rv. tot en met art. 474bb Rv.). NB per 1 mei 2023 is het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering weer ‘één gemaakt’.…

Gerechtelijke bewaring (Afd. 2, Titel 7, Boek 3 Rv.)

Inleiding gerechtelijke bewaring Afd. 2, Titel 7, Boek 3 Rv. vinden we de wettelijke regeling inzake gerechtelijke bewaring. Men spreekt ook wel van “sekwestratie”. Deze regeling lijkt zeer omvangrijk. Maar feitelijk gaat het maar om 9 bepalingen: art. 853 Rv. tot en met art. 861 Rv.. De rest (art. 862 t/m 984 Rv.) is vervallen. NB per 1 mei…