Algemene bepalingen bewijsrecht (Par. 1, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding algemene bepalingen bewijsrecht Het bewijsrecht is geregeld in Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.. Deze afdeling is ingedeeld in 8 paragrafen. Par. 1 bevat 7 algemene bepalingen van bewijsrecht (art. 149 Rv. tot en met art. 155 Rv.). Deze afdeling bevat enkele belangrijke grondbeginselen van het proces- en bewijsrecht. In procedures die met een verzoekschrift worden ingeleid, zijn…

Toegang tot bescheiden bij schending van mededingingsrecht (Afd. 1A, Titel 7, Boek III Rv.)

Inleiding toegang tot bescheiden in zaken betreffende schending van mededingingsrecht Afd. 1A, Titel 7, Boek III Rv. beperkt het vorderingsrecht tot inzage en afgifte ex art. 843a Rv. (zie de pagina Afschrift, uittreksel en inzage van akten en andere bewijsmiddelen) inzake bescheiden, die afkomstig zijn van een mededingingsautoriteit. Ook de bewijskracht van die stukken wordt in deze afdeling…

Akten en vonnissen (Par. 2, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding akten en vonnissen In het Par. 2, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv. zijn enkele bepalingen opgenomen over akten en over (strafrechtelijke) vonnissen en beslissingen van de ACM in mededingingszaken, en de bewijskracht daarvan. De paragraaf omvat 9 bepalingen (art. 156 Rv. tot en met art. 161a Rv.). Onderhandse en authentieke akte Daar vinden we de definitie van het…

Haags Bewijsverdrag (1970)

Inleiding Haags Bewijsverdrag Het Haags Bewijsverdrag (1970) – voluit geheten Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken (Engels: Convention of the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters) – regelt bewijsgaring in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken. Het verdrag is net als het Haags Betekeningsverdrag tot stand…

Gerechtelijke bewaring (Afd. 2, Titel 7, Boek III Rv.)

Inleiding gerechtelijke bewaring Afd. 2, Titel 7, Boek III Rv. vinden we de wettelijke regeling inzake gerechtelijke bewaring. Men spreekt ook wel van “sekwestratie”. Deze regeling lijkt zeer omvangrijk. Maar feitelijk gaat het maar om 9 bepalingen: art. 853 Rv. tot en met art. 861 Rv.. De rest (art. 862 t/m 984 Rv.) is vervallen. Op gerechtelijke bewaring is…

Openlegging van boeken en geschriften (Par. 3, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding openlegging van boeken De afdeling “openleggen van boeken” omvat maar één wettelijke bepaling: art. 162 Rv.. Bevel tot openlegging administratie door de rechter Iedere ondernemer is op grond van art. 3:15i B.W. verplicht een administratie bij te houden (zie de pagina Voeren van een administratie). Dit omvat “boeken, bescheiden en geschriften”, maar in tegenwoordig zijn daar ook digitale…

Getuigenbewijs (Par. 4, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding getuigenbewijs In Par. 4 van Afd. 9, Titel 2 Boek 1 Rv. is de regeling van het bewijs door middel van getuigen opgenomen. De paragraaf omvat 23 artikelen (art. 163 Rv. tot en met art. 185 Rv.). Bewijsaanbod voor bewijs door middel van getuigen Getuigenverklaringen kunnen een belangrijke aanvulling vormen op het door een partij te leveren bewijs.…

Rechtspleging van onderscheiden aard (Boek III Rv.)

Inleiding rechtspleging van onderscheiden aard (bijzondere procedures) De wetgever heeft een apart boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering gewijd aan specifieke procedures voor een aantal bijzondere rechtsgebieden. Deze procedures wijken af van de algemene regels voor het voeren van dagvaardingsprocedures of verzoekschriftprocedures. Deze bijzondere procedures zijn opgenomen in Boek III Rv., dat 16 titels omvat…

Voorlopig getuigenverhoor (Par. 5, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding voorlopig getuigenverhoor Naast het reguliere getuigenverhoor tijdens de procedure kan een partij, die bewijs wil vergaren voorafgaand aan de procedure – bij voorbeeld omdat hij niet precies weet wie hij moet dagvaarden – aan de rechter vragen een voorlopig getuigenverhoor te doen houden. Dit moet bij verzoekschrift worden aangevraagd. Het voorlopig getuigenverhoor is geregeld in Par.…