Haags Betekeningsverdrag (1965)

Inleiding Haags Betekeningsverdrag Het Haags Betekeningsverdrag (1965) regelt de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken. Een praktische website met onder meer een register van de deelnemende landen is te vinden op de website van de HCCH. Bij het verdrag horen drie modelformulieren: – Request for service abroad of…

Europese Betekeningsverordening 2020/1784

Inleiding Europese Betekeningsverordening Op 13 november 2007 heeft de Europese Unie de herziene Betekeningsverordening (EG) 1393/2007 uitgevaardigd. De considerans onder (2) formuleert de doelstelling van de verordening aldus: “Het is voor de goede werking van de interne markt nodig de verzending tussen de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, met het oog…

Europese wetgeving burgerlijk procesrecht

Inleiding Europese wetgeving procesrecht en executierecht De Europese Unie streeft er naar de effectiviteit van de rechterlijke handhaving binnen de EU zoveel mogelijk te bevorderen door het laagdrempelig maken van procedures en de tenuitvoerlegging te vereenvoudigen. Daarvoor is met name de EEX-Vo – de verordening inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen binnen de…

Algemene bepalingen tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Afd. 1, Titel 9, Boek III Rv.)

Inleiding algemene bepalingen executie buitenlandse titels In beginsel kunnen binnen onze landsgrenzen alleen rechterlijke beslissingen van de Nederlandse rechter ten uitvoer gelegd worden. Dat heeft te maken met de soevereiniteit van onze Staat en het zgn. territorialiteitsbeginsel. Een rechter is in beginsel slechts bevoegd binnen de eigen landsgrenzen. Wanneer iemand een vonnis van een buitenlandse…

Rechtsmacht van de Nederlandse rechter (Afd. 1, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Inleiding rechtsmacht Bij de herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ingegaan per 1 januari 2002 is een algemene regeling voor de rechtsmacht opgenomen in Afd. 1, Titel 1, Boek 1 Rv.. Deze Afdeling omvat 14 bepalingen (art. 1 Rv. tot en met art. 14 Rv.). Deze regels gelden zowel voor verzoekschriftprocedures als voor dagvaardingszaken. Op deze pagina…

Haags forumkeuzeverdrag

Inleiding Haags forumkeuzeverdrag Het Haags Forumkeuzeverdrag (zie ook de Engelse tekst) geeft partijen bij internationale handelscontracten de mogelijkheid een forumkeuze te maken om zelf invloed te krijgen op de internationale bevoegdheidsregels en regels over de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen buiten Europa. Het verdrag is op 1 oktober 2015 in werking getreden tussen alle Europese landen (behalve…

Overige verdragen burgerlijk procesrecht

Inleiding overige verdragen burgerlijk procesrecht en executierecht Buiten de Europese Unie ontbreekt een uniform stelsel van regels waarmee de rechterlijke bevoegdheid in internationale procedures en/of executies is geregeld. Hetzelfde geldt voor internationale regels voor het bepalen van het op een bepaald geschil van toepassing zijnde rechtsstelsel. Ontbreekt ook een verdrag, dan geldt – wanneer het…

Europese Bewijsverordening (EG) 1206/2001

Inleiding Europese Bewijsverordening Op 28 mei 2001 heeft de Europese Unie de Bewijsverordening (EG) 1206/2001 uitgevaardigd. Doel van invoering van deze verordening was de samenwerking tussen de gerechten op het gebied van bewijsverkrijging te verbeteren, en in het bijzonder bewijsgaring binnen de EU te vereenvoudigen en sneller te laten verlopen (considerans sub 2). Blijkens considerans sub 7…

Arbitrage buiten Nederland (Titel 2, Boek IV Rv.)

Inleiding arbitrage buiten Nederland In Titel 1, Boek IV Rv. is de wettelijke regeling opgenomen voor arbitrageprocedures, waarvan partijen hebben afgesproken dat deze in Nederland moet plaatsvinden. Op die procedures is die Titel van toepassing. Voor het geval partijen niet hebben afgesproken, dat de arbitrage in Nederland zal plaatsvinden, of niet duidelijk is waar die moet plaatsvinden,…

Bijzondere bepalingen tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Afd. 2, Titel 9, Boek III Rv.)

Inleiding bijzondere bepalingen executie buitenlandse titels In Afd. 2, Titel 9 van Boek III Rv. worden twee bijzondere bepalingen gegeven voor de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen (executoriale titels). De Afdeling omvat 2 bepalingen (art. 993 Rv. en art. 994 Rv.). De eerste afdeling van de Negende Titel ziet op de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen in Nederland. De tweede…