Burgerlijke rechtsvordering inleiding

Inleiding Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (“Rv.”) Het burgerlijk procesrecht regelt de wijze van procederen in – zoals de term al zegt – burgerlijke (oftewel “civielrechtelijke“) zaken. Daarnaast vinden we hier het executierecht: daar is geregeld hoe vonnissen van de burgerlijke rechter ten uitvoer gelegd worden. Het burgerlijk procesrecht is geregeld in het Wetboek van Burgerlijke…

Wijze van procederen (Boek I Rv.)

Inleiding procesrecht Het burgerlijk procesrecht is geregeld in Boek I van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (kortweg aangeduid als: “Rv.”). Titel 4 en Titel 5 van Boek I Rv. bevatten alleen vervallen bepalingen en worden dus niet op Lawyrup behandeld. De links op deze pagina zijn gewijzigd naar het eengemaakte Rv. Project digitalisering van de rechtspraak In…

Algemene bepalingen cassatie (Afd. 1, Titel 11 Boek I Rv.)

Bij de éénmaking van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering per 1 mei 2023 is in Titel 11 een nieuwe afdeling ingevoegd met algemene bepalingen inzake de procedure in cassatie. Deze regelen de digitale procesgang. De oude Afd. 1 is vernummerd naar Afd. 1A. Afd. 1, Titel 11 Boek I Rv. is nu benut voor enkele…

Wet op de Rechterlijke organisatie

Inleiding rechterlijke organisatie De rechterlijke organisatie is geregeld in de gelijknamige Wet Rechterlijke Organisatie uit 1827 (afgekort als “Wet R.O.” of gewoon “R.O.”, niet te verwarren met de Wet op de Ruimtelijke Ordening). De Grondwet draagt de rechtspraak aan de rechterlijke macht op In art. 112 lid 1 Grondwet is voor wat betreft het burgerlijk recht de…

Overeenkomst tot arbitrage (Afd. 1, Titel 1, Boek IV Rv.)

Inleiding arbitrage-overeenkomst Voor Nederlandse arbitrages is de arbitrage-overeenkomst geregeld in Titel 1, Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering. De arbitrage-overeenkomst is geregeld in Afd. 1, Titel 1, Boek IV Rv.. Onder andere in de bouwwereld is de arbitrageprocedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw gebruikelijk, hoewel geschillenbeslechting via de gewone rechter in…

Arbitrage in Nederland (Titel 1, Boek IV Rv.)

Inleiding arbitrage in Nederland In een overeenkomst kunnen partijen een zgn. arbitragebeding opnemen, waarmee zij afspreken om geschillen niet voor te leggen aan de gewone overheidsrechter, maar aan één of meer arbiters. Een college van arbiters noemt men ook wel scheidsgerecht. Dit zijn private, door partijen aangewezen “rechters”, die i.t.t. de overheidsrechter vaak naast hun…

Algemene bepalingen tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Afd. 1, Titel 9, Boek III Rv.)

Inleiding algemene bepalingen executie buitenlandse titels In beginsel kunnen binnen onze landsgrenzen alleen rechterlijke beslissingen van de Nederlandse rechter ten uitvoer gelegd worden. Dat heeft te maken met de soevereiniteit van onze Staat en het zgn. territorialiteitsbeginsel. Een rechter is in beginsel slechts bevoegd binnen de eigen landsgrenzen. Wanneer iemand een vonnis van een buitenlandse…

Algemene bepalingen conservatoir beslag (Afd. 1, Titel 4, Boek III Rv.)

Inleiding algemene bepalingen conservatoir beslag Conservatoir beslag kan worden gelegd op verschillende beslagobjecten: aandelen, vorderingen op debiteuren, roerende en onroerende zaken. Voor ieder van deze specifieke vormen van conservatoir beslag is in de wet een afzonderlijke regeling opgenomen. In Afd. 1, Titel 4, Boek III Rv. zijn echter de algemene bepalingen opgenomen die op al deze vormen…

Verzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap (Afd. 1, Titel 2, Boek III Rv.)

Inleiding verzegeling goederen nalatenschap of gemeenschap In Afd. 1, Titel 2, Boek III Rv. wordt de verzegeling van een boedel geregeld. Dit kan betrekking hebben op de goederen van een nalatenschap en of een gemeenschap. Zoals een vrije gemeenschap of een (ontbonden) huwelijksgoederengemeenschap. Met gemeenschap wordt hierbij gedoeld op een goederenrechtelijke gemeenschap in de zin van Titel…