Bijzondere procedures (Boek 3 Rv.)

Inleiding bijzondere procedures

De wetgever heeft een apart boek van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering gewijd aan specifieke procedures, waarin aparte regelingen zijn opgenomen. Deze procedures wijken af van de algemene regels voor het voeren van dagvaardings- of verzoekschriftprocedures. Deze bijzondere procedures zijn opgenomen in Boek 3 Rv., dat 16 titels omvat (titels 3 en 8 zijn vervallen).

Deze systematiek is vergelijkbaar met die in het overeenkomstenrecht, waar eerst algemene bepalingen zijn opgenomen voor overeenkomsten in het algemeen, en vervolgens enkele specifieke overeenkomsten nader zijn uitgewerkt. Dat kan zijn omdat die veel voorkomen, maar vaker omdat de wetgever behoefte heeft aan specifieke regels waarin die overeenkomsten nader zijn uitgewerkt. In het overeenkomstenrecht vaak vooral als er behoefte bestaat een zwakkere partij (de huurder, de werknemer of de consument) te beschermen. Die regelingen zijn dan vaak veel meer in detail uitgewerkt en dus uitvoeriger.

Titel 1 Rechtspleging in vervoerszaken

Titel 2 Procedures nalatenschap of gemeenschap

Titel 4 Middelen tot bewaring van recht

Titel 5 Rekenprocedure

Titel 6 Procedures personen- en familierecht

Titel 7 Enige bijzondere rechtsplegingen

Titel 9 Tenuitvoerlegging buitenlandse titels

Titel 10 Procedures m.b.t. rechtspersonen

Titel 11 Procedures m.b.t. jaarrekeningen en jaarverslagen

itel 12 Procedures onredelijk bezwarende bedingen

Titel 13 Procedures tot teruggaaf cultuurgoederen

Titel 14 Procedures algemeen verbindend verklaring massaschaderegelingen

Titel 15 Procedures intellectueel eigendom

Titel 16 Procedures pachtzaken

Titel 17 Procedures letsel en overlijdensschade

Titel 18 Procedures arbeid op continentaal plat

[MdV, 31-03-2018]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.