Conservatoir eigenbeslag (Afd. 5, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Inleiding conservatoir eigenbeslag

De schuldeiser kan niet alleen conservatoir beslag leggen onder de schuldenaar voor hetgeen hij van de schuldenaar te vorderen heeft, of onder een derde op wie de schuldenaar een vordering heeft. Hij kan ook beslag leggen onder zichzelf op hetgeen de schuldenaar van hem te vorderen heeft (art. 724 Rv.).

Het ligt voor de hand dit te doen als er (nog) geen verrekening mogelijk is (zie ook de pagina verrekening).

Dit beslag kan worden gelegd op de goederen genoemd in art. 479h Rv.: op de vorderingen die zijn schuldenaar op hem heeft of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen, alsook op de aan zijn schuldenaar toebehorende roerende zaken die hij voor deze onder zich heeft en die geen registergoederen zijn.

De goederen moeten worden beschreven in het verzoekschrift tot vragen van verlof voor het eigenbeslag.

Wanneer geen eigenbeslag?

Eigenbeslag kan niet worden benut om de executie van de vordering van de wederpartij tegen te gaan. Dit wordt aangemerkt als misbruik van recht (zie de pagina Begripsbepalingen, art. 3:13 B.W. misbruik van bevoegdheid). De Voorzieningenrechter zal het verlof tot het leggen van een dergelijk beslag weigeren.

Rechtspraak

Rb. Den Haag 21 december 2018 (Biopromotions/TN Plastics) – eigenbeslag op toegewezen executoriale vordering van wederpartij is misbruik van recht, tenzij redelijkerwijs vaststaat dat de vordering waarvoor beslag is gelegd “hard” is.

HR 27 november 2009 (Ontvanger/NN te Polen) – beslag Belastingdienst onder zichzelf is geoorloofd; eigenbeslag is juist bedoeld voor het geval de beslaglegger niet kan verrekenen

Rb. Amsterdam 31 augustus 2004 (NJF 2004, NJF 529) beslag onder de deurwaarder op krachtens executie betaalde is verkapt eigenbeslag

Rb. Breda 8 september 2004 (NJF 2004, 544) eigenbeslag afgewezen omdat tegenvordering verzoeker onvoldoende vaststaat

Andere relevante pagina’s

Conservatoir beslag (Titel 4, Boek 3 Rv.)

Algemene bepalingen conservatoir beslag (Afd. 1, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Conservatoir beslag in handen van de schuldenaar (Afd. 2, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Conservatoir beslag aandelen (Afd. 3, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Conservatoir beslag onder derden (Afd. 4, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Conservatoir beslag onder de schuldeiser (Afd. 5, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Conservatoir beslag op rechten uit een sommenverzekering (Afd. 6, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Conservatoir beslag op onroerende zaken (Afd. 7, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Conservatoir beslag op schepen (Afd. 6A, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Conservatoir beslag op luchtvaartuigen (Afd. 6B, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Conservatoir beslag tot afgifte van zaken en levering van goederen (Afd. 7, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Conservatoir beslag tegen schuldenaren zonder bekende woonplaats in Nederland (Afd. 8, Titel 4, Boek 3 Rv.)

Middelen tot bewaring van zijn recht op goederen van een gemeenschap (Afd. 9, Titel 4, Boek 3 Rv.)

[MdV, 23-06-2018; bijgewerkt 16-01-2019]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.