Rechtspleging in pachtzaken (Titel 16, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures pachtzaken

Bij wet van 26 april 2007 is de oude Pachtwet opgeheven en is aan Boek 3 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering een titel toegevoegd: Titel 16 Rechtspleging in pachtzaken.

De titel omvat 13 bepalingen (art. 1019j Rv. tot en met art. 1019v Rv.).

Grondkamers

Voor verzoeken krachtens de bepalingen van Titel 5 Boek 7 B.W. die aan de grondkamer gericht moeten worden is een afzonderlijke regeling opgenomen in de Uitvoeringswet grondkamers. Daarin zijn de bepalingen uit de oude Pachtwet over de samenstelling en werkwijze van de grondkamers en van de Centrale Grondkamer ondergebracht. De Centrale Grondkamer zit in Arnhem en vormt een personele unie met de Pachtkamer van het Hof in Arnhem. Op de Uitvoeringswet grondkamers is de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing (art. 46 Uitvoeringswet).

Competentie pachtkamer

Bij de rechtbank is een pachtkamer (op grond van art. 48 Wet rechterlijke organisatie) die kennis neemt van alle aan pachtovereenkomsten gerelateerde geschillen. Welke geschillen dit betreft wordt opgesomd in art. 1019j Rv..

Bevoegd is de pachtkamer van de rechtbank in wiens gebied het verpachte ligt. Als dit overlapt telt het hoofdgebouw (art. 1019u Rv.).

Hoger beroep bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het hoger beroep is gecentraliseerd bij de pachtkamer van GHARL (art. 1019o lid 1 Rv.). De beroepstermijn is een maand (lid 2).

Gewone procesregels

Op pachtzaken zijn de gewone regels van procesrecht van toepassing, voor zover daarvan niet in deze titel wordt afgeweken (art. 1019q lid 1 Rv.).

Plaatsopneming

De pachtkamer kan besluiten het onroerend goed ter plaatse op te nemen (art. 1019r Rv.).

Berichtgeving aan grondkamer

De pachtkamers houden de grondkamer steeds op de hoogte van aanhangige procedures (art. 1019t Rv.).

Wrakingsregels ook voor deskundigen

De wrakingsregels gelden ook voor de deskundigen in de pachtkamers (art. 1019v Rv.).

[MdV, 10-10-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.