Algemene voorschriften procedures (Afd. 3A, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Inleiding algemene voorschriften procedures

In Afd. 3A, Titel 1, Boek 1 Rv. zijn enkele algemene voorschriften opgenomen voor civiele procedures. Deze afdeling is ingevoegd bij de invoering van digitaal procederen per 1 september 2017. De artikelen 30 Rv. tot en met 35 Rv. maakten tot dan toe onderdeel uit van Afd. 3, Titel 1, Boek 1 Rv. (algemene bepalingen procesrecht).

Uitspraken moeten de gronden bevatten

In art. 30 Rv. is bepaald, dat vonnissen, arresten en beschikkingen de gronden in moeten houden waarop zij rusten. Dit “tenzij uit de wet anders voortvloeit”.

Mondelinge uitspraak

In art. 30p Rv. wordt de rechter de mogelijkheid geboden mondeling vonnis te wijzen. deze bepaling is toegevoegd in het kader van de KEI-wetgeving. De andere onderdelen van art. 30a t/m art. 30q Rv. Rv. zijn alleen in digitale procedures van toepassing. Art. 30p Rv. geldt echter ook voor niet digitale procedures. In Trema 2017-09 wordt door mr. F. Kleefmann kritiek geuit op de invoering van deze nieuwe bepaling, omdat de eis dat dit alleen kan als de partijen bij de mondelinge uitspraak aanwezig zijn zowel in BOPZ zaken als in het jeugdrecht een streep trekt door die veel gebruikte en noodzakelijke praktijk om snel mondeling te kunnen beslissen, die volgens de schrijver feitelijk al bestond in art. 232 Rv..

Herstel van een vonnis of beschikking

In art. 31 Rv. is voorzien in de mogelijkheid om een vonnis of beschikking te herstellen, als daar een fout in geslopen is. Dit kan alleen als er een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout in staat, die zich voor eenvoudig herstel leent.

De rechter moet partijen eerst in de gelegenheid te hebben gesteld zich daarover uit te laten. Immers moet ook hier hoor en wederhoor worden toegepast.

De verbetering wordt op een door de rechter nader te bepalen dag uitgesproken. Het herstelvonnis wordt op de “minuut” van het vonnis, het arrest of de beschikking gesteld, met vermelding van deze dag en van de toegepaste hoor en wederhoor (lid 2).

Afgifte herstelvonnis of herstelbeschikking

Van de verbeterde minuut verstrekt de griffier op de dag van de uitspraak aan de in de oorspronkelijke procedure verschenen partijen een afschrift, zo nodig opgemaakt in executoriale vorm.

Een eerder verstrekt afschrift opgemaakt in executoriale vorm verliest hierdoor zijn kracht. De partij die in het bezit is van een afschrift als bedoeld in de vorige zin, geeft dit af aan de griffier.

Was de executie reeds aangevangen, dan kan deze met inachtneming van de verbetering worden voortgezet op grond van een na de verbetering afgegeven afschrift opgemaakt in executoriale vorm.

Geen rechtsmiddel tegen herstelvonnis of weigering tot uitspreken daarvan

Tegen verbetering – of het weigeren daarvan – staat geen rechtsmiddel open (lid 4).

Verzuimd te beslissen op (deel) gevorderde

Ook wanneer de rechter verzuimd heeft op (een deel van) het gevorderde te beslissen, kan aanvulling van de beslissing gevraagd worden (art. 32 Rv.). De regels van art. 31 Rv. zijn van overeenkomstige toepassing.

Verstrekking nieuwe titel na herstel of aanvulling

In art. 31 lid 3 Rv. is bepaald, dat de griffier op de dag van de uitspraak een afschrift van de verbeterde minuut aan de in de procedure verschenen partijen verstrekt, zo nodig opgemaakt in executoriale vorm.

Een eerder verstrekt afschrift opgemaakt in executoriale vorm verliest hierdoor zijn kracht. De partij die in het bezit is van een afschrift als bedoeld in de vorige zin, geeft dit af aan de griffier.

Was de executie reeds aangevangen, dan kan deze met inachtneming van de verbetering worden voortgezet op grond van een na de verbetering afgegeven afschrift opgemaakt in executoriale vorm.

Elektronische communicatie met rechter

Met de rechter kan ook langs elektronische weg worden gecommuniceerd, als het procesreglement dit toelaat (art. 33 Rv.).

Stukken over te leggen na verwijzing of rechtsmiddel

Wanneer een andere rechter over de zaak moet oordelen na verwijzing, of als er een rechtsmiddel wordt ingesteld en een andere rechter van de zaak kennis moet nemen, moet de inleider de bestreden beslissing in het geding brengen (art. 34 Rv.).

Te weten:

  • afschrift van het vonnis (art. 230 Rv.), het arrest of de beschikking (art. 290 Rv.) waarbij de procedure is verwezen of waartegen het rechtsmiddel is aangewend;
  • afschriften van de overige op de procedure betrekking hebbende stukken.

De griffier kan ook stukken opvragen bij de griffier van de eerdere instantie (lid 2).

Nadere procesregels bij AMvB

Krachtens art. 35 Rv. kan de Minister nadere regels stellen ten aanzien van de procesvoering, zowel ten aanzien van termijnen als ten aanzien van de opmaak van processtukken.

Die bevoegdheid lijkt op gespannen voet te staan met de scheiding der machten. De uitvoerende macht oefent flinke invloed uit op het budget voor de rechterlijke macht en dringt efficiencymaatregelen op. Deze bevoegdheid grijpt nog verder in de autonomie van de rechter in, zonder dat de formele wetgever hier voorafgaand toezicht op uitoefent.

Regels voor digitale procedures

NB de links naar de wet(s artikelen)op deze pagina verwijzen naar de versie voor NIET-digitaal procederen. Voor Afd. 3A, Titel 1, Boek 1 Rv. digitaal klik op deze link. Zie ook Stb. 2016, 288 Wet van 31 juli 2016 inzake de invoering van digitaal procederen (KEI) en de invoeging van een aantal extra bepalingen genummerd art. 30a t/m 30q Rv.. In hoeverre deze bepalingen weer gaan vervallen hangt af van het verdere lot van KEI.

De bepalingen voor digitaal procederen worden niet behandeld op deze pagina.

Andere relevante pagina’s

Algemene bepalingen civiele procedures (Titel 1, Boek 1 Rv.)    

Rechtsmacht van de Nederlandse rechter (Afd. 1, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Enkelvoudige en meervoudige kamers (Afd. 2, Titel 1, Boek 1 Rv.)   

Algemene beginselen procedures (Afd. 3, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Wraking en verschoning van rechters (Afd. 4, Titel 1, Boek 1 Rv.)   

OM en de PG bij de Hoge Raad (Afd. 5, Titel 1, Boek 1 Rv.)    

Rol ACM en Europese Commissie in mededingingszaken (Afd. 5A, Titel 1, Boek 1 Rv.)   

Exploten (Afd. 6, Titel 1, Boek 1 Rv.)

Inlichtingen buitenl. recht en communautair mededingingsrecht (Afd. 7, Titel 1, Boek 1 Rv.)      

Verbeteren of aanvullen procesinleiding en verwijzing (Afd. 8, Titel 1, Boek 1 Rv.)   

Slotbepaling civiele procedures (Afd. 9, Titel 1, Boek 1 Rv.)

[MdV, 28-10-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.