Procesinleiding KEI (art. 30a t/m 30q Rv. nieuw)

De “procesinleiding” onder KEI

In het digitaal procesrecht wordt een procedure gestart door middel van een zogeheten “procesinleiding”. Deze handeling komt in de plaats van het per post indienen van een verzoekschrift (in verzoekschriftprocedures) of het door de deurwaarder laten uitreiken van een dagvaarding (in dagvaardingsprocedures).

Deze procedures komen daarom ook anders te heten: verzoekprocedures en vorderingsprocedures. Voor beide geldt dat de procedure begint met een “procesinleiding”. Deze is het best te vergelijken met een bestelling via een webwinkel.

Het resultaat van het invoeren van de “bestelling” – uiteraard na langs de kassa gegaan te zijn om het griffierecht eerst met iDeal te betalen – is een formulier dat door het systeem wordt gegenereerd, en waarin alle gegevens van de procesinleiding staan. Een soort bestelformulier. Voordeel hiervan is overigens dat alle vereiste aanzeggingen automatisch door het systeem in het formulier worden gezet. Daar kan dus niets meer mis gaan.

Vorderingsprocedure procesinleiding

Bij vorderingsprocedures moet dit formulier vervolgens aan de gedaagde partij worden meegedeeld, zodat die weet binnen welke termijn hij/zij zich in de procedure moet melden om zich te verweren. Uiteraard via de website van de rechtspraak, want het is immers een digitale procedure.

De wijze waarop de procesinleiding aan de wederpartij wordt meegedeeld is vormvrij. Die mag via een deurwaardersexploit worden betekend, maar per email toezenden mag ook. Of op Facebook zetten enz.. Wanneer de gedaagde (“verweerder”) echter niet verschijnt, zal de eisende partij alsnog moeten aantonen dat de verweerder deugdelijk in kennis gesteld is.

Verzoekprocedure procesinleiding

Bij verzoekprocedures dient het gemak de mens, net als voor invoering van digitaal procederen overigens bij het indienen van een verzoekschrift. De griffie verstuurt de oproep aan de betrokken partijen (de gerekwestreerde en evt. belanghebbenden).

Hoe luiden de nieuwe bepalingen inzake de procesinleiding?

Na artikel 30 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, die luidt: Derde afdeling A. Algemene voorschriften voor procedures.

Art. 30a lid 1 en 2 Rv. (nieuw) bepalen:

  1. De eiser of verzoeker stelt zijn vordering in of dient zijn verzoek in door middel van een procesinleiding.

  2. De procedures waarin een vordering wordt ingesteld, worden in dit wetboek aangeduid als vorderingsprocedures. De procedures waarin een verzoek wordt ingediend, worden in dit wetboek aangeduid als verzoekprocedures.

Lid 3 vermeldt welke gegevens moeten worden ingevuld. Doordat het een online platform is, zal de website dit vanzelf aangeven. Lid 4 gaat over de (digitale) ondertekening.

Art. 30c lid 1 Rv. bepaalt: “De eiser of verzoeker dient de procesinleiding langs elektronische weg in bij de rechter. Partijen dienen gedurende de procedure ook overige stukken langs elektronische weg in, tenzij de rechter anders bepaalt. Anderen dan partijen, die bij de procedure worden betrokken, dienen stukken langs elektronische weg in, tenzij de wet of de rechter anders bepaalt”. Lid 2 bepaalt dat “schriftelijk” indienen betekent “digitaal” indienen.

Praktische gang van zaken procesinleiding

Om deel te nemen aan een digitale procedure moet je inloggen op Mijn Rechtspraak. Na inloggen op het portal klik je op Nieuwe zaak starten. Er komt dan een venster je kunt aanvinken wat voor soort zaak het betreft. Als je “civiele zaak kiest, blijft er in het selectievenster rechts een lijstje over van zaken waaruit je kunt kiezen: een art. 112 Rv. (procesinleiding via het digitale loket) of een art. 113 Rv. (voorafgaand oproepen bij deurwaardersexploit) zaak (zie ook Oproep na procesinleiding).

scrnsht1

Na het kiezen van de 112-route krijg je de invuloefening die gelijkenis vertoont met een bestelling op een webwinkel. Bij de 113-route zal ongetwijfeld iets dergelijks gelden, met wat andere velden (zoals uploaden van het oproepingsexploot).

srnsht2

Communicatie met rechter

De communicatie met de rechter vindt plaats enerzijds via het digitale systeem, en anderzijds via “notificaties”naar het opgegeven e-mailadres. Het is dus belangrijk dat er een werkend en geldig e-mailadres wordt opgegeven (art. 30d Rv. nieuw).

Papieren weggers

Voor particulieren en informele verenigingen geldt een uitzondering, tenzij zij worden vertegenwoordigd door een beroepsmatige rechtsbijstandverlener (lid 4). Wanneer zij zelf procederen mogen ze langs de papieren weg procederen.

Combineren twee verschillende soorten procedure

Art. 30b Rv. geeft de mogelijkheid te combineren. Lid 1 bepaalt: Het instellen van een vordering en het indienen van een verzoek kunnen worden gecombineerd in één procesinleiding, mits tussen de vordering en het verzoek voldoende samenhang bestaat en de Nederlandse rechter bevoegd is van beide kennis te nemen.  Lid 2 bepaalt dat in dat geval de regels van de “vorderingsprocedure” gelden.

Dit zal echter pas aan de orde kunnen zijn nadat tranche 4.0 inzake verzoekprocedures ook is uitgerold.

[MdV, 4-06-2017; bijgewerkte links naar Rv. 30-11-2017]

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.