Deskundigen (Par. 6, Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv.)

Inleiding bewijs door deskundigen

Partijen kunnen ook deskundigen voordragen om de door hen gestelde feiten te laten bewijzen of te laten vaststellen. Het bewijs door deskundigen is geregeld in Par. 6 van Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv..

Verplichting deskundige

De deskundige die de opdracht aanvaard heeft, is verplicht deze naar beste weten te volbrengen (art. 198 lid 1 Rv.). Wanneer een deskundige benoemd wordt, waarvan een partij vermoedt of weet dat deze zijn taak niet onafhankelijk kan vervullen, dan kan bezwaar gemaakt worden en kan een andere deskundige worden benoemd.

Wanneer de deskundige echter zijn taak volbrengt, maar vervolgens blijkt dat deze nauwe relaties heeft met één van de partijen, dan kan dit nadelig werken voor de bewijskracht van het deskundigenbericht. Vgl. Hof Arnhem 27 april 2004, JBPr 2004, 56 (zie r.o. 4.4 laatste alinea), waar het Hof aanleiding zag het rapport aan te merken als een partijrapport en de kosten ten laste van de partij bracht die de deskundige kende.

Wanneer beide partijen samen hebben besloten een bepaalde deskundige aan te trekken en zich vooraf aan diens bevindingen gecommitteerd hebben, dan kan diens rapport niet zomaar buiten beschouwing blijven, ook niet wanneer verschillende deskundigen tot een ander oordeel over de gestelde vraag komen dan de door de rechtbank aangestelde deskundige. Vgl. Rb. Alkmaar 20 oktober 2004, NJ 2004, 647.

Andere relevante pagina’s

Bewijsrecht

Rechtspraak

Hof Arnhem 27 april 2004, JBPr 2004, 56

Rb. Alkmaar 20 oktober 2004, NJ 2004, 647

NB De links naar wetten overheid op deze pagina verwijzen naar niet-digitale versie van de wet. Voor digitale versie klik hier.

[MdV, 29-6-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.