Hoger beroep verzoekschriftprocedures (Afd. 4, Titel 7, Boek 1 Rv.)

Inleiding hoger beroep verzoekschriftprocedures

De procedure in hoger beroep is geregeld in Titel 7 Boek 1 Rechtsvordering (art. 332 t/m 362 Rv.). In Afd. 4 is de procedure in hoger beroep tegen beschikkingen – oftewel in verzoekschriftprocedures – geregeld. Deze afdeling omvat 4 artikelen.

Specifieke bepalingen voor hoger beroep in verzoekschriftprocedures

Beroepstermijn

De beroepstermijn is ook drie maanden, vanaf de datum van de beschikking. Voor belanghebbenden geldt dat deze aanvangt vanaf betekening aan de belanghebbende (art. 358 lid 2 Rv.).

Incidenteel appel

Net als in dagvaardingszaken is incidenteel appel steeds mogelijk (art. 358 lid 5 Rv.).

Tussentijds beroep

Van tussenbeschikkingen kan – net als bij dagvaardingszaken – slechts beroep worden ingesteld indien het Hof dat toestaat (art. 358 lid 4 Rv.).

Wijze van instellen

Het hoger beroep wordt ook met een verzoekschrift ingesteld, dat moet voldoen aan de eisen van een verzoekschrift in 1e instantie (zie art. 278 lid 1 Rv.). Daarnaast moet het vermelden de naam en woonplaats van hen die in eerste aanleg in de procedure zijn verschenen of bij name zijn opgeroepen (art. 359 Rv.).

Schorsende werking

Het hoger beroep schorst de uitvoerbaarheid van de beschikking in 1e aanleg, tenzij deze uitvoerbaar bij voorraad is verklaard (art. 360 Rv.).

Oproep en verweerschrift

Het Hof (de griffie) roept de belanghebbenden op voor een behandeling ter zitting. De verweerder kan een verweerschrift indienen (art. 361 Rv.).

Toepasselijkheid bepalingen verzoekschriften 1e instantie

De bepalingen inzake de verzoekschriftprocedure in 1e instantie zijn van overeenkomstige toepassing (art. 362 Rv.). Zelfstandige (antidotale) verzoeken kunnen niet meer worden ingediend in hoger beroep. Art. 285 Rv. geldt niet: verwijzing en voeging zijn niet mogelijk.

Andere relevante pagina’s

Hoger beroep (Titel 7, Boek 1 Rv.)

Zaken aan hoger beroep onderworpen (appèllabiliteit) (Afd. 1, Titel 7, Boek 1 Rv.)

Beroepstermijn hoger beroep (Afd. 2, Titel 7, Boek 1 Rv.)

Procesgang hoger beroep (Afd. 3, Titel 7, Boek 1 Rv.)

Verzoekschriftprocedures

NB de links naar de wettekst op deze pagina verwijzen naar de wettekst voor niet-digitaal procederen.

[MdV, 6-07-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.