Executie van niet-registergoederen (Titel 2, Boek 2 Rv.)

Inleiding executie van niet-registergoederen

De tenuitvoerlegging van executoriale titels (zoals vonnissen) op de goederen van de debiteur kan plaatsvinden op diens gehele vermogen. Dus zowel op onroerende zaken als op zaken, die geen registergoed zijn. De wet heeft de bepalingen voor die twee groepen beslagobjecten opgenomen in twee afzonderlijke titels (*).

De regels voor tenuitvoerlegging op andere zaken dan onroerende zaken (dus op “niet-registergoederen”)  zijn opgenomen in Titel 2 van Boek 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (*NB).

Deze Titel omvat 9 afdelingen, feitelijk bestaande uit vier afdelingen met een paar subafdelingen waarin verwante onderwerpen worden geregeld:

  1. Algemene bepalingen (Eerste Afd.) (art. 439 t/m 474 Rv)
  2. Executoriaal beslag op effecten (Eerste Afd. A) (art. 474a t/m 474bb Rv.)
  3. Executoriaal beslag op aandelen in een NV of BV (Eerste Afd. B) (art. 474c t/m 474bb Rv.)
  4. Executoriaal derdenbeslag (Tweede Afd.) art. 475 t/m 479a Rv.)
  5. Executoriaal beslag onder derden in alimentatiezaken (Tweede Afd. A) (art. 479b t/m 479g Rv.)
  6. Executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf (Tweede Afd. B) (art. 479h t/m 479k Rv.)
  7. Executoriaal beslag op rechten uit een sommenverzekering (Tweede Afd. c) (art. 479ka t/m 479r Rv.)
  8. Verdeling van de executie-opbrengst (Derde Afd.) (art. 480 t/m 490d Rv.)
  9. Executie tot afgifte van zaken, niet registergoederen (Vierde Afd.) (art. 491 t/m 500 Rv.)

Voor de bespreking van de betreffende onderwerpen wordt verwezen naar de links naar de subpagina’s.

*NB deze link verwijst naar de versie van de wet zoals die geldt voor digitaal procederen. Zie voor niet-digitaal deze link.

(*) het woord “titel” heeft juridisch dus twee verschillende betekenissen: het kan zijn (1) het document op basis waarvan de gerechtigde executoriale maatregelen kan treffen (executoriale titel), of (2) een onderdeel (zeg maar hoofdstuk) in de wet (“Titel”).

[MdV, 19-01-2018]

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]

Commentaar bij het Nederlands (burgerlijk) recht: BW, Rv. en Fw.