LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Betalingstransactie (Titel 7B, Boek 7 B.W.)Algemene bepalingen betalingstransactie (Afd. 1, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Definities

Allereerst worden de definities van verschillende begrippen uitgelegd. Op basis van deze uitleg over bepaalde begrippen moeten de wetsartikelen worden gelezen (art. 7:514 B.W.). De begripsuitleg is in overeenstemming met het Europese recht. Verschillende richtlijnen zijn in de begripsbepalingen geïmplementeerd.

De titel betalingstransactie is alleen van toepassing indien een van de betaaldienstaanbieders zich in de Unie bevindt. Afdeling 7B is alleen van toepassing indien op grond van het internationale privaatrecht het Nederlands recht van toepassing is. Dit is een voorwaarde voor de toepassing van deze afdeling (art 7:515 B.W.). De betalingstransactie is uitgesloten voor betaaldiensten (art 7:515 lid 4 en 5 B.W.).

Betaaldienstgebruiker

De betaaldienstgebruiker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de hoedanigheid van betaler, begunstigde of beide van een betaaldienst gebruik maakt. Dit wordt uitgewerkt in het eerste artikel van de afdeling, de begripsbepalingen. Deze betaaldienstgebruiker heeft gedurende de contractuele relatie het recht om informatie en voorwaarden op papier of op een andere duurzame drager te vragen (art 7:516 B.W.). Wat onder duurzame drager valt, staat in de begripsbepaling van (art. 7:514 B.W.).

Raamovereenkomst

Er wordt een regeling getroffen voor het wijzigen van een raamovereenkomst (art. 7:517 B.W.). In het eerste lid van dit artikel zijn een paar vereisten opgenomen omtrent het wijzigen van een raamovereenkomst. Allereerst moeten elke wijziging in de raamovereenkomst en de vermelde informatie en voorwaarden uiterlijk twee maanden voor de datum van de inwerkingtraining op papier of een andere duurzame drager worden voorgesteld. Dit moet gebeuren in gemakkelijke taal en in een duidelijke vorm. Het is vereist dat het wordt voorgesteld in de taal van de lidstaat waar de betaaldienst wordt aangeboden of de taal die door partijen is afgesproken.

Rechten van de betaaldienstgebruiker

De betaaldienstgebruiker heeft een aantal rechten als een raamkomst wordt gewijzigd. Mocht de raamovereenkomst worden gewijzigd dan heeft de betaaldienstgebruiker recht op informatie. Ook heeft de betaaldienstgebruiker het recht om vóór de inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen, de raamovereenkomst onmiddellijk kosteloos te beëindigen.

Als in de raamovereenkomst is vastgesteld dat de wijzigingen gebaseerd op de referentierentevoet of referentiewisselkoersen zonder inlichting kan geschieden dan kunnen wijzigingen in de rentevoet of wisselkoers onmiddellijk en zonder kennisgeving worden toegepast. Voorwaarde is dus wel dat dit recht tot wijziging in de raamovereenkomst is opgenomen (art. 7:517 lid 3 B.W.).

Hoofdregel is dat een wijziging in de rentevoet of wisselkoers die nadelig is voor de betaaldienstgebruiker zo snel mogelijk aan de betaaldienstgebruiker wordt medegedeeld. Uitzonderingen zijn hierop mogelijk als partijen dit zelf in de overeenkomst vastleggen. Positieve wijzigingen in de rentevoet of wisselkoers hoeven niet aan de betaaldienstgebruiker kennis te worden gegeven (art. 7:517 lid 4 en 5 B.W.).

Beëindiging van de betaaldienstovereenkomst

Er gelden verschillende regels voor de beëindiging van de overeenkomsten (art. 7:518 B.W.). De raamovereenkomst kan te allen tijde door de betaaldienstgebruiker worden beëindigd. Dit is alleen het geval als er niet door de partijen een opzegtermijn, van maximaal een maand, is overeengekomen.

Raamovereenkomsten die voor langer dan twaalf maanden of voor een onbepaalde tijd zijn afgesloten, kunnen na het verstrijken van twaalf maanden kosteloos worden beëindigd. Mocht een partij voor het verstrijken van deze twaalf maanden de overeenkomst willen beëindigen, dan zijn hier kosten aan verbonden. De kosten kunnen slechts naar evenredigheid aan de beëindiging van de overeenkomst in rekening worden gebracht.

Vooruitbetaalde kosten worden naar evenredigheid terugbetaald.

Valuta

Partijen kunnen zelf de valuta bepalen voor de betalingstransactie. Mocht het zo zijn dat voor het initiëren van een betalingstransactie op het verkooppunt of door de begunstigde een wisseldienst wordt aangeboden aan de betaler, dan stelt de partij die de wisseldienst aanbied de ander te kennis van alle in rekening te brengen kosten. Net als de wisselkoers die bij de omrekening van de betalingstransactie zal worden gehanteerd (art. 7:519 B.W.).

Het doorbereken van kosten voor de informatieverplichtingen of van corrigerende of preventieve maatregelen aan de betaaldienstgebruiker is niet toegestaan (art. 7:520 B.W.). Hierop zijn een paar uitzonderingen. Deze worden in het zelfde artikel onder sub a, b en c uitgewerkt.

– als dit ingevolge de artikelen art, 7:533 lid 1, 7:534 lid 5 of 7:542 lid 2 anders is bepaald;

– het doorberekenen is overeengekomen;

– de kosten passend en in lijn zijn met de feitelijke kosten.

Een vergoeding of een korting aanbieden voor het gebruik van een bepaald betaalinstrument is toegestaan.

Betaaldienstinstrumenten

In art. 7:521 B.W. zijn de betaalinstrumenten uitgewerkt. De betaaldienstverleners kunnen met hun betaaldienstgebruikers verschillende mogelijkheden overeenkomen omtrent de betaalinstrumenten. Deze mogelijkheden staan uitgewerkt in sub a t/m f van art. 7:521 B.W..

Er gelden specifieke regels voor de nationale betalingstransacties, uitgewerkt in lid 2 en 3 van bovengenoemd artikel.

Terugbetaling

Voor de terugbetaling van geld gelden verschillende regels, neergelegd in art. 7:521a B.W.. Als er elektronisch wordt betaald en dit dient te worden terugbetaald dan wordt de nominale waarde terugbetaald. In de overeenkomst kunnen de terugbetalingsvoorwaarden duidelijk en opvallend worden vermeld en de houder van het elektronisch geld wordt hiervan op de hoogte gesteld voordat hij wordt gebonden.

Een vergoeding van de terugbetaling kan slechts indien dit overeenkomstig lid 2 van dit artikel in de overeenkomst is vermeld.

Terugbetaling van geld voordat de overeenkomst is beëindigd is toegestaan. Er kan een gedeelte of een gehele terugbetaling worden verlangd (art. 7:521a lid 4 B.W.).

De terugbetalingsrechten worden beheerst door wat is overeengekomen tussen de partijen.

Rechtspraak

Kantonrechter 23 juli 2018 (ING Bank/NN) – terugvordering frauduleuze betaling (en verjaring/stuiting)

Auteur & Last edit

[SK, 10-11-2018]

0 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 50 stemmen, gemiddeld: 0,00 van de 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.