Betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen (par. 1)

Inleiding betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen 

In Par. 1, Afd. 3, Titel 7b, Boek 7 B.W. zijn vier bepalingen gegeven over betaalopdrachten, de kosten daarvan en over de bedragen die met een betalingstransactie worden overgemaakt. De paragraaf omvat art. 7:532 B.W. tot en met art. 7:535 B.W..

Tijdstip van ontvangst

Het tijdstip van ontvangst is het tijdstip waarop de rechtstreeks door de betaler of niet rechtstreeks door of via een begunstigde gegeven betaalopdracht door de betaaldienstverlener van de betaler wordt ontvangen. Als deze dag niet op een werkdag valt, wordt de ontvangen betaalopdracht geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn vervuld. Het uiterste tijdstip kan de betaaldienstverlener aan het einde van een werkdag vaststellen, na welk tijdstip een ontvangen betaalopdracht geacht wordt op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen (art. 7:532 B.W.).

Weigering uitvoering

Indien de betaaldienstverlener weigert een betaalopdracht uit te voeren, wordt de betaaldienstgebruiker hiervan in kennis gesteld en, als dit mogelijk is, van de redenen daarvoor. Dit is echter niet het geval als de nationale of communautaire wetgeving dit verbiedt (art. 7:533 B.W.).

De betaaldienstverlener verstrekt zo snel mogelijk de kennisgeving op de overeengekomen wijze.

Kosten bij weigering betaalopdracht

Er kan in de overeenkomst worden gesteld dat de betaaldienstverlener voor die kennisgeving kosten in rekening mag brengen indien de weigering objectief gerechtvaardigd is. Dit wordt beoordeeld naar de omstandigheden van het geval.

Herroeping van de opdracht

In art. 7:534 B.W. staan verschillende regels omtrent de herroeping door de betaaldienstgebruiker. Vanaf het tijdstip van ontvangst is het niet meer mogelijk voor de betaaldienstgebruiker om te herroepen. Indien de betalingstransactie door of via de begunstigde is geïnitieerd kan de betaler niet meer herroepen nadat hij de betaalopdracht of zijn instemming met de uitvoering van de betalingstransactie aan de begunstigde heeft verstrekt.

Mocht er sprake zijn van een automatische afschrijving dan kan de betaler de betaalopdracht wel herroepen, ten laatste aan het einde van de werkdag die voorafgaat aan de dat waarop de betaalrekening volgens de afspraak wordt gedebiteerd.

Als dit in de raamovereenkomst is overeengekomen, mag de betaaldienstverlener de kosten voor de herroeping in rekening brengen.

Uitbetaling zonder inhouding kosten

De betaaldienstverlener(s) maken het volledige bedrag van de betalingstransactie over en houden op het overgemaakte bedrag geen kosten in. Dit kan echter door de begunstigde en zijn betaaldienstverlener anders worden overeengekomen. Het volledige bedrag en de kosten worden dan afzonderlijk vermeld aan de begunstigde (art. 7:535 B.W.).

Auteur & Last edit

[SK, 10-11-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.