LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Pacht (Titel 5, Boek 7 B.W.)Algemene bepalingen pacht (Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Algemene bepalingen pacht (Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen pacht

In Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W. worden enkele algemene bepalingen gegeven voor de pachtovereenkomst. De afdeling bevat 6 artikelen.

Definitie pacht

In art. 7:311 B.W. wordt de definitie van de pachtovereenkomst gegeven:

“Pacht is de overeenkomst waarbij de verpachter zich verbindt aan de pachter een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie”.

In art. 7:312 B.W. wordt “landbouw” nader gedefinieerd. Daaronder wordt verstaan, voorzover bedrijfsmatig uitgeoefend: akkerbouw; weidebouw; veehouderij; pluimveehouderij; tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen; de teelt van griendhout en riet; elke andere tak van bodemcultuur, met uitzondering van de bosbouw.

Definitie hoeve (art. 7:313 lid 1 B.W.):

een hoeve is een complex bestaande uit een of meer gebouwen of gedeelten daarvan en het daarbij behorende land, dienende tot de uitoefening van de landbouw.

Het bepaalde met betrekking tot los land geldt ook voor de opstallen dienstig aan de landbouw (schuren, hooibergen en zo) (art. 7:313 lid 2 B.W.). Tenzij daarvoor aparte overeenkomsten zijn gesloten (lid 2).

Ook andere bijbehorende gronden die niet tot de landbouw dienen – zoals houtopstanden – horen tot het verpachte (lid 4).

Verpachte grond langs water

Op verpachte dat aan water ligt geldt ook art. 5:29 B.W. en art. 5:34 B.W.. Zie ook de pagina Eigendom van onroerende zaken.

Definitie pleegkind

Om één of andere manier is bij de pachtovereenkomst de familierelatie zo van belang, dat voor de toepassing van pacht ook een aparte definitie van “pleegkind” wordt gegeven: degenen die duurzaam als eigen kind is onderhouden en opgevoed (art. 7:314 B.W.).

Vruchtgebruik pachter

De pacht omvat tevens het vruchtgebruik van het gepachte land (art. 7:316 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 26-09-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.