LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Pacht (Titel 5, Boek 7 B.W.)Dwingend recht pacht (Afd. 13, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Opsomming dwingend recht

In art. 7:399 B.W. wordt een opsomming van de dwingendrechtelijke bepalingen gegeven:

Algemene bepalingen

Een aantal van de algemene bepalingen in Afd. 1, te weten art. 7:311 B.W. tot en met art. 7:314 B.W., zijn van dwingend recht. Dat zijn de definities van pacht, landbouw, hoeve, los land en pleegkind. En de regels over wat er mede valt onder de toebehoren van los land en een hoeve, en welke vormen van landbouw inbegrepen zijn in de regeling van pacht.

Schriftelijke vorm

De verplichte vorm (schriftelijk) van de pachtovereenkomst zoals bepaald in art. 7:317 lid 1 B.W. (Afd. 2) is van dwingend recht, evenals de andere leden van dat artikel.

Goedkeuring door grondkamer, pachtprijs en duur

De bepalingen van Afd. 3 (Goedkeuring), Afd. 4 (Duur) en Afd. 5 (Pachtprijs) zijn van dwingend recht. Excl. art. 7:333 B.W..

Verplichting tot wederopbouw

Ook art. 7:345 B.W. (Afd. 6) inzake de verplichte wederopbouw door de verpachter van door brand teniet gegane opstallen is dwingend recht. Art. 7:341 B.W. is ook dwingend recht, krachtens art. 7:342 B.W..

Verplichtingen pachter

Voor de pachter (Afd. 7) zijn art. 7:347 B.W. (gedragen als goed pachter) en art. 7:348 B.W. (geen wijzigingen aanbrengen zonder toestemming) van dwingend recht. Waarbij “kan niet ten nadele van de pachter worden afgeweken” wat wringt, want dit zijn bepalingen ten gunste van de verpachter.

Vergoeding voor verbeteringen

De vergoeding voor verbeteringen bij einde pacht (art. 7:350 B.W.) in Afd. 7 is ook dwingend recht. Merkwaardig genoeg staat die aanspraak in de afdeling verplichtingen van de pachter.

Staat van verpachte

De bepaling van vermoeden van de goede staat van ontvangst van het verpachte (art. 7:352 lid 3 B.W.) en art. 7:353 B.W. inzake de aansprakelijkheid van de pachter voor eigen gedragingen en gedragingen van de zijnen – wat toch bepalingen t.g.v. de verpachter lijken te zijn – zijn ook dwingend recht.

Wijzigingen door verpachter

Ook art. 7:354 lid 2 t/m lid 5 B.W. is dwingend recht. Deze bepaling verbiedt de verpachter het verpachte wijzigingen aan te brengen zonder schriftelijke toestemming van de pachter en geeft een rechtsgang voor weigering toestemming.

Faciliteren overdracht aan opvolger

Ook art. 7:360 B.W. inzake het faciliteren van de overdracht aan de opvolger is dwingend recht.

Overgang van de pacht

De hele afdeling inzake de overgang van de pacht bij overdracht verpachte (Afd. 8) is dwingend recht. Dat geldt ook voor de afdeling pachtoverneming (Afd. 9), de afdeling inzake einde van de pacht (Afd. 10) en het voorkeursrecht van de pachter (Afd. 11). Dit echter excl. art. 7:384 lid 1 B.W., dat bepaalt dat de pachter die van zijn recht van voorkeur gebruik heeft gemaakt en het uit dien hoofde verkregene binnen een periode van tien jaar na die verkrijging deels of geheel vervreemdt, aan de verpachter een vergoeding verschuldigd is. Daar mag dus (schriftelijk) van worden afgeweken.

Bijzondere pachtovereenkomsten

En voorts de in art. 7:399 B.W. opgesomde bepalingen uit afdeling 12 (bijzondere pachtovereenkomsten).

Verbod doorbelasten publieke lasten

Aan de pachter mogen door overheden opgelegde lasten niet worden doorbelast (art. 7:399a B.W.). Dergelijke bedingen zijn nietig.

Verbod aangaan pacht onder voorwaarde goedkeuring

Het voorwaardelijk aangaan van een pachtovereenkomst mits de grondkamer die goedkeurt is eveneens nietig (art. 7:399b B.W.).

Extra financiele lasten

Ook mogen geen extra financiele lasten worden bedongen wanneer de grondkamer de overeenkomst aanpast, een beding tussen opvolgend pachters dat meer is dan een redelijke vergoeding en bedingen voor een meer dan redelijke vergoeding voor het verlenen van bemiddeling of andere diensten bij het sluiten of wijzigen van een pachtovereenkomst is eveneens nietig (art. 7:399c B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 16-10-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.