LawyrupBurgerlijk wetboekBijzondere overeenkomsten (Boek 7 B.W.)Pacht (Titel 5, Boek 7 B.W.)Einde van de pachtovereenkomst (Afd. 10, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Voortzetting na dood pachter

De dood van de pachter doet de pacht niet eindigen (art. 7:366 B.W.). Wanneer de erfgenamen van de pachter niet bevoegd zijn het gepachte aan een ander in gebruik te geven, kunnen zij gedurende zes maanden na het overlijden van hun erflater de overeenkomst op een termijn van ten minste zes maanden bij exploot of aangetekende brief opzeggen (lid 2).

Opzegging pacht tegen einde pachttermijn

De pacht kan worden opgezegd tegen het einde van de in art. 7:325 B.W. vermelde pachttermijn (art. 7:367 B.W.). Daarbij moet een opzegtermijn van 1 jaar in acht genomen worden.

Verzoek beëindiging bij verzet tegen opzegging pacht (pachtbescherming)

Wanneer de pachter zich niet kan vinden in de opzegging van de pachtovereenkomst, dan moet de verpachter – als die toch beëindiging wenst – naar de Kantonrechter (art. 7:369 lid 1 B.W.).

Gronden voor opzegging pacht

De rechter kan de pacht alleen beëindigen op een vijftal in de wet vermelde gronden. De grond moet reeds in de opzegging zijn vermeld (art. 7:370 lid 1 B.W.). Deze gronden zijn:

a. bedrijfsvoering niet conform een goed pachterschap;

b. duurzaam eigen gebruik verpachter;

c. redelijke afweging van de belangen van pachter en verpachte;

d. pachter weigert redelijk aanbod nieuwe pachtovereenkomst;

e. wanneer aan de gronden van art. 7:377 B.W. is voldaan (o.a. herbestemming).

Auteur & Last edit

[MdV, 9-10-2018; laatste bewerking 15-04-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.