LawyrupBurgerlijk wetboekInternationaal Privaatrecht (Boek 10 B.W.)Afstamming en internationaal privaatrecht (Titel 5, Boek 10 B.W.)Familierechtelijke betrekkingen door wettiging (Afd. 3, Titel 5, Boek 10 B.W.)

Familierechtelijke betrekkingen door wettiging (Afd. 3, Titel 5, Boek 10 B.W.)

Inleiding familierechtelijke betrekkingen door wettiging

Afd. 3, Titel 5, Boek 10 B.W. bevat één bepaling van internationaal privaatrecht over familierechtelijke betrekkingen door wettiging (art. 10:98 B.W.).

Verdrag van Rome inzake familierechtelijke betrekking door wettiging

Of een kind door het huwelijk van een van zijn ouders, dan wel door een nadien genomen beslissing van een rechterlijke of andere bevoegde autoriteit, wordt gewettigd, wordt bepaald door de op 10 december 1970 te Rome tot stand gekomen Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk (Trb. 1972, 61) (art. 10:98 lid 1 B.W.).

De bepalingen van dit verdrag worden nog nader uitgewerkt.

Wettiging in gevallen waarin het verdrag van Rome inzake wettiging niet van toepassing is

Indien toepassing van lid 1 niet leidt tot de wettiging, kunnen familierechtelijke betrekkingen door wettiging worden gevestigd volgens het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van het kind (art. 10:98 lid 2 B.W.).

Uitzondering: Nederlandse ouder en onwettig huwelijk

De leden 1 en 2 gelden niet indien één van de ouders de Nederlandse nationaliteit bezit en het huwelijk niet geldig is voltrokken in overeenstemming met art. 10:30 B.W. en art. 10:31 B.W. (art. 10:98 lid 3 B.W.).

Peildatum wettiging volgens IPR

Voor de toepassing van de voorgaande leden is bepalend het tijdstip van het huwelijk van de ouders, dan wel, bij de totstandkoming van de familierechtelijke betrekkingen door de beslissing van een rechterlijke of andere bevoegde autoriteit, het tijdstip van de indiening van het verzoek of de vordering (art. 10:98 lid 4 B.W.).

Auteur & Last edit

[MdV, 17-04-2022]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.