LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Besloten vennootschap (Titel 5, Boek 2 B.W.)Raad van Commissarissen bij de grote besloten vennootschap (Afd. 6, Titel 5, Boek 2 B.W.)

Benoeming en samenstelling Raad van Commissarissen bij de structuurvennootschap

De raad van commissarissen van een B.V. dient minimaal drie leden te hebben (art. 2:268 lid 2 B.W.).

Profielschets RvC

De RvC stelt een profielschets op voor de invulling van vacatures (art. 2:268 lid 3 B.W.).

In Hof Amsterdam 15 november 2018 (COR O-I Manufacturing Netherlands) was bij het vrijvallen van een plek in de RvC een nieuwe commissaris benoemd. De COR had een eigen commissaris (D). Het viel de COR op, dat er telkens commissarissen benoemd werden, die werkzaam waren binnen het concern, en dacht daaruit een besluit af te moeten leiden dat dit onderdeel van de profielschets was, waarover zij advies had moeten uitbrengen. Volgens het Hof een storm in een glas water, omdat dit besluit werd ontkend en de benoeming van de nieuwe commissaris – eveneens werkzaam in het concern – niet per se betekende dat er een dergelijk besluit was waarmee de profielschets zonder advies van de COR zou zijn aangepast.

Benoeming door AvA; aanbeveling door AvA en OR

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, tenzij de benoeming al is gedaan in de akte van oprichting (art. 2:268 lid 4 B.W.). Hierdoor hebben de aandeelhouders bij een structuurvennootschap meer zeggenschap op het toezicht.

De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen daarnaast aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen (art. 2:268 lid 5 B.W.).

Incompatibiliteiten voor commissarissen

Op grond van art. 2:270 B.W. kunnen commissarissen niet zijn:

a. personen die in dienst zijn van de B.V.;

b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij in de zin van art. 2:262 B.W.;

c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.

Benoeming commissaris bij structuurvennootschap

Een commissaris wordt telkens benoemd voor een periode van vier jaar. De termijn kan echter bij de statuten worden verlengd tot de dag van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van die vier jaren (art. 2:271 lid 1 B.W.).

Ontslag Raad van Commissarissen structuurvennootschap

Art. 2:271a B.W. geeft regels over het ontslag van de raad van commissarissen. De algemene vergadering kan namelijk bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Dit besluit moet redenen omkleed zijn en heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Vervolgens verzoekt het bestuur onverwijld aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De Ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.

Een besluit van de algemene vergadering kan echter niet eerder worden genomen dan nadat het bestuur de ondernemingsraad van de B.V. van het voorstel voor het besluit en de gronden daarvan in kennis heeft gesteld. De kennisgeving moet ten minste 30 dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld, worden gedaan. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, moet de ondernemingsraad het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte stellen. De ondernemingsraad kan dit standpunt in de algemene vergadering tot slot toelichten.

Goedkeuring Raad van Commissarissen B.V. bij bepaalde besluiten

De raad van commissarissen is belast met het houden van toezicht op het bestuur en het adviseren van het bestuur. Voor bepaalde besluiten van het bestuur geldt, dat goedkeuring door de raad van commissarissen een voorwaarde is. Een lijst van deze besluiten is te vinden in art. 2:274 lid 1 B.W.

Lid 2 van dat artikel bepaalt echter, dat het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit van het bestuur de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur als zodanig of de individuele bestuurders niet aantast.

One tier board en two tier board bij de structuurvennootschap

Ook bij de structuurvennootschap kan worden gekozen voor een one tier board. Wanneer de B.V. een raad van commissarissen heeft, is sprake van een zogenaamd ‘two tier board’ (dualistisch bestuursmodel). In dit geval zijn het bestuur van de B.V. en de toezichthouders (de commissarissen) van elkaar geschieden. In alle andere gevallen maken de toezichthouders deel uit van het bestuur zelf. Dan is sprake van een zogenaamd ‘one-tier board’ (monistisch bestuursmodel). Er wordt in een one-tier board onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende bestuurders. Als voorzitter van het bestuur mag enkel een niet-uitvoerende bestuurder deze taak vervullen.

In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan de termen one tier board of two tier board niet als zodanig vermeld. Dit volgt slechts uit de in het Handelsregister geregistreerde bestuurders waaraan de termen ‘uitvoerend’ en ‘niet uitvoerend’ worden toegevoegd.

Voor de voor- en nadelen van de one tier board of two tier board zie de pagina Raad van Commissarissen bij de N.V..

2 stemmen, gemiddeld: 4,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 4,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 4,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 4,00 van de 52 stemmen, gemiddeld: 4,00 van de 5 (2 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[KG, 17-12-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.