LawyrupBurgerlijk wetboekRechtspersonen (Boek 2 B.W.)Naamloze vennootschap (Titel 4, Boek 2 B.W.)Het vermogen van de naamloze vennootschap (Afd. 3, Titel 4, Boek 2 B.W.)

Het vermogen van de naamloze vennootschap (Afd. 3, Titel 4, Boek 2 B.W.)

Inleiding vermogen van de naamloze vennootschap

Afd. 3 behandelt het vermogen van de N.V.. Deze afdeling omvat 13 bepalingen (art. 2:93 B.W. tot en met art. 2:105 B.W.).

Minimumkapitaal N.V. en stortingsplicht

Een N.V. dient te beschikken over eigen vermogen. Dit eigen vermogen wordt allereerst verkregen doordat een of meer personen bij de oprichting deelnemen in het kapitaal van de N.V. door het nemen van aandelen en het op zich nemen van de daaraan verbonden stortingsplicht.

Anders dan bij de B.V. is voor de N.V. een minimum startkapitaal verplicht, namelijk minimaal € 45.000,00 (art. 2:67 B.W.). Dit bedrag moet bij de oprichting in de vennootschap worden gestort. Dit bedrag mag ook in natura worden gestort. Denk hierbij aan de inbrengen van zaken zoals auto’s en computers. In dat geval dient er een beschrijving te worden opgemaakt van hetgeen wordt ingebracht, met vermelding van de daaraan toegekende waarde en van de toegepaste waarderingsmethoden. Deze methoden moeten voldoen aan normen die in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De beschrijving heeft betrekking op de toestand van hetgeen wordt ingebracht op een dag die niet eerder dan zes maanden voor de oprichting ligt. De beschrijving wordt door alle oprichters ondertekend en aan de akte van oprichting gehecht (art. 2:94a lid 1 B.W.).

Inbreng op aandelen N.V. anders dan in geld

Indien na de oprichting van de N.V. aandeel worden aangekocht met middelen anders dan geld, dient eveneens een beschrijving van deze middelen te worden opgemaakt (art. 2:94b lid 1 B.W.).

Winstuitkering N.V.

De winst die de N.V. maakt, komt ten goede aan de aandeelhouders (tenzij de wet anders bepaald) (art. 2:105 lid 1 B.W.). Er wordt geen winst uitgekeerd indien het eigen vermogen van de N.V. kleiner is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de reserves die de N.V. volgens de wet en haar eigen statuten dient aan te houden (art. 2:105 lid 2 B.W.). Bovendien mag de winst pas worden uitgekeerd na vaststelling van de jaarrekening (art. 2:105 lid 3 B.W.).

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[KG, 19-08-2020; laatste bewerking 26-08-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.