LawyrupBurgerlijk wetboekVerdragen burgerlijk recht

Verdragen burgerlijk recht

Inleiding verdragen burgerlijk recht

Het burgerlijk recht is – in de global village die de wereld is geworden – niet los te zien van verdragen met andere landen, waarin tal van onderwerpen op het gebied van civiel recht zijn geregeld om tot een afstemming of unificatie van het grensoverschrijdende recht te komen.

Soms is er daarbij sprake van verdragen, die in de plaats treden van het nationale recht. Daarbij zijn er ook weer twee mogelijkheden: het verdrag heeft – geheel of gedeeltelijk – rechtstreekse werking, zodat de burger zich rechtstreeks op de verdragsbepaling kan beroepen. Voor het Europese recht kennen we bij voorbeeld het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM): burgers kunnen zich op art. 6 EVRM en art. 8 EVRM rechtstreeks beroepen. De uitleg van de bepalingen van het verdrag dient dan plaats te vinden aan de hand van het verdrag zelf.

Het kan ook zijn, dat het verdrag niet rechtstreeks werkt, maar door de nationale rechter geïmplementeerd moet worden in de nationale wetgeving. Er wordt dan een uitvoeringswet of implementatiewet aangenomen om dit te bewerkstelligen. Vaak kan in dergelijke verdragen door de nationale wetgever worden gekozen voor diverse opties binnen het verdrag, zodat de verdragsafspraken zo goed mogelijk kunnen worden ingepast in het nationale recht en aansluiten bij het systeem der wet.

Internationale verdragen en Europese verordeningen

Internationale verdragen worden al zeer lang gesloten. Soms tussen twee landen (bilaterale verdragen) en soms tussen meerdere of zelfs zeer veel landen, al dan niet onder aansturing van een internationale organisatie zoals de VN.

Sinds de oprichting van de Europese Unie – die zelf ook door een verdrag tussen de oprichtende Lidstaten tot stand is gekomen – vaardigt de EU ook regelgeving uit ter nadere invulling en uitvoering van de gedachte van de Europese eenwording. Hierover meer op de pagina Europese verordeningen vermogensrecht.

Internationale wettelijke regels binnen Lawyrup.nl

Bij de behandeling van wettelijke bepalingen in het vermogensrecht op Lawyrup.nl komt met regelmaat aan de orde, dat één of meer bepalingen, of zelfs hele onderdelen, van het B.W. zijn opgenomen ter uitvoering van internationale verdragen of verdragen of verordeningen van de EU.

Dit wordt bij de betreffende regeling dikwijls vermeld. Op de pagina’s met betrekking tot Verdragen in het vermogensrecht wordt een opsomming met links opgenomen van dergelijke verdragen.

NB de opsomming van verdragen op Lawyrup.nl is niet volledig of uitputtend maar wordt slechts bijgehouden aan de hand van wat in de content is vermeld. Het kan ook voorkomen, dat er verdragen in de content vermeld zijn, die hier (nog) niet vermeld zijn.

Auteur & Last edit

[MdV, 25-11-2018]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.