Pagina inhoud

  Internationaal privaatrecht verbintenissen uit overeenkomst (Titel 13, Boek 10 B.W.)

  Inleiding internationaal privaatrecht verbintenissen uit overeenkomst

  Titel  13, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake verbintenissen uit overeenkomst. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

  De Titel omvat slechts 4 bepalingen (art. 10:153 B.W. tot en met art. 10:156 B.W.).

  EU-Verordening Rome I

  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder de verordening «Rome I»: de verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (Pb EU L 177) (art. 10:153 B.W.).

  Als Rome I niet geldt, geldt Rome I toch

  Op verbintenissen die buiten de werkingssfeer van de verordening «Rome I» en de terzake geldende verdragen vallen en die als verbintenissen uit overeenkomst kunnen worden aangemerkt, zijn de bepalingen van de verordening «Rome I» van overeenkomstige toepassing (art. 10:154 B.W.).

  Rechtskeuze voor Rome I

  In de gevallen bedoeld in artikel 7 lid 3, tweede alinea, van de verordening «Rome I», kunnen partijen een rechtskeuze maken overeenkomstig artikel 3 van de verordening «Rome I» (art. 10:155 B.W.).

  Toepasselijk recht verzekeringsovereenkomst

  Voor de toepassing van artikel 7 lid 4, onder b, van de verordening «Rome I» worden verzekeringsovereenkomsten voor de dekking van risico’s waarvoor een lidstaat een verplichting oplegt om een verzekering af te sluiten, beheerst door het recht van de lidstaat die de verzekeringsplicht oplegt (art. 10:156 B.W.).

  Auteur & Last edit

  [MdV, 12-04-2022]

  Internationaal privaatrecht verbintenissen uit overeenkomst (Titel 13, Boek 10 B.W.)

  Cicero Law Pack software advocaten juridische activiteiten online

  Praktizijns

  Pagina inhoud

   Internationaal privaatrecht verbintenissen uit overeenkomst (Titel 13, Boek 10 B.W.)

   Inleiding internationaal privaatrecht verbintenissen uit overeenkomst

   Titel  13, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft bepalingen van internationaal privaatrecht inzake verbintenissen uit overeenkomst. Het IPR geeft bij geschillen tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn regels om vast te stellen, welk recht van toepassing is en regelt verder de wederzijdse erkenning van gerechtelijke en buitengerechtelijke ‘titels’ (vonnissen en akten).

   De Titel omvat slechts 4 bepalingen (art. 10:153 B.W. tot en met art. 10:156 B.W.).

   EU-Verordening Rome I

   Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder de verordening «Rome I»: de verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (Pb EU L 177) (art. 10:153 B.W.).

   Als Rome I niet geldt, geldt Rome I toch

   Op verbintenissen die buiten de werkingssfeer van de verordening «Rome I» en de terzake geldende verdragen vallen en die als verbintenissen uit overeenkomst kunnen worden aangemerkt, zijn de bepalingen van de verordening «Rome I» van overeenkomstige toepassing (art. 10:154 B.W.).

   Rechtskeuze voor Rome I

   In de gevallen bedoeld in artikel 7 lid 3, tweede alinea, van de verordening «Rome I», kunnen partijen een rechtskeuze maken overeenkomstig artikel 3 van de verordening «Rome I» (art. 10:155 B.W.).

   Toepasselijk recht verzekeringsovereenkomst

   Voor de toepassing van artikel 7 lid 4, onder b, van de verordening «Rome I» worden verzekeringsovereenkomsten voor de dekking van risico’s waarvoor een lidstaat een verplichting oplegt om een verzekering af te sluiten, beheerst door het recht van de lidstaat die de verzekeringsplicht oplegt (art. 10:156 B.W.).

   Auteur & Last edit

   [MdV, 12-04-2022]

   Internationaal privaatrecht verbintenissen uit overeenkomst (Titel 13, Boek 10 B.W.)

   Zoeken binnen de kennisbank

   Lawyrup, jouw gratis kennisbank over burgerlijk (proces)recht!