LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingArbitrage (Boek 4 Rv.)Arbitrage in Nederland (Titel 1, Boek 4 Rv.)Slotbepalingen arbitrage (Afd. 7, Titel 1, Boek 4 Rv.)

Geen beroep beschikkingen Voorzieningenrechter in een arbitrale procedure

Tegen beschikkingen van de voorzieningenrechter van de rechtbank, als bedoeld in de eerste tot en met de derde afdeling van deze Titel, staat geen beroepsmogelijkheid open (art. 1070 Rv.)

Geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat in een arbitrale procedure

In de gevallen bedoeld in de artikelen 1026, tweede en vierde lid, 1027, derde lid, 1028, eerste lid, 1029, tweede, vierde en vijfde lid, 1041a, eerste lid, 1044, eerste lid en 1062, eerste lid, behoeven het verzoekschrift en, voorzover van toepassing, het verweerschrift niet door een advocaat te worden ingediend (art. 1071 Rv.).

Forumkeuze Voorzieningenrechter arbitrage

De partijen kunnen bij overeenkomst de voorzieningenrechter van een bepaalde rechtbank als bevoegde voorzieningenrechter aanwijzen voor zaken als bedoeld in de artikelen 1026, tweede en vierde lid, 1027, derde lid, 1028, eerste lid, 1029, tweede, vierde en vijfde lid, 1035, tweede lid, en 1041a, eerste lid (art. 1072 Rv.).

Procesregels gewone verzoekschriftprocedure toepasselijk bij verzoekschriften in het kader van arbitrage

Voor zover in deze titel niet anders is bepaald, zijn de artikelen 261 tot en met 291 van toepassing op zaken welke ingevolge het bij deze titel bepaalde met een verzoek worden ingediend (art. 1072a Rv.).

Schriftelijk kan bij arbitrage ook zijn digitaal (elektronisch)

Wanneer in deze Titel voor een overeenkomst, processtuk, mededeling, verzoek of handeling de schriftelijke vorm wordt vereist, dit ook op elektronische wijze geschieden, als de geadresseerde met die vorm heeft ingestemd. Die toestemming geldt voor de hele procedure, tot aan intrekking daarvan door de betrokkene.

Dit behalve voorzover het een handeling betreft die geschiedt in een gerechtelijke procedure, tenzij dit wordt toegestaan in laatstgenoemde procedure (art. 1072b Rv.).

Gevolgen overlijden partij bij arbitrage

Het overlijden van een partij doet de overeenkomst tot arbitrage noch de opdracht van het scheidsgerecht eindigen, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen (art. 1072c lid 1 Rv.). Het geding wordt dan geschorst, opdat partijen zich over de gevolgen van het overlijden kunnen uitlaten. De termijn van de schorsing kan worden verlengd (lid 2).

De procedure wordt daarna hervat in de stand waarin deze zich bevindt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen (lid 3).

Overlijden tijdens beroepstermijn of termijn voor herroeping of vernietiging arbitraal vonnis

Indien de partij die gronden heeft de vernietiging of herroeping van een arbitraal vonnis te vorderen binnen de termijnen genoemd in artikel 1064a, tweede lid, en artikel 1065, zevende lid, respectievelijk artikel 1068, tweede lid, overlijdt, is art. 341 Rv. van overeenkomstige toepassing (lid 4). Zie de pagina Schorsing en hervatting.

Auteur & Last edit

[MdV, 24-12-2019; laatste bewerking 18-10-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.