LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Procedures arbeid op continentaal plat (Titel 18, Boek 3 Rv.)

Procedures arbeid op continentaal plat (Titel 18, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures arbeid op continentaal plat

In Titel 18 Boek 3 Rv. is een wettelijke regeling opgenomen voor procedures inzake arbeid op het continentaal plat. Of zoals de Titel officieel heet: “Van rechtspleging in zaken betreffende een arbeidsovereenkomst op grond waarvan de werknemer arbeid verricht op het continentaal plat”. Deze benaming dekt niet de hele lading, want ook de bevoegdheid van de rechtbank Noord Holland (oorspr. stond er “rechtbank Alkmaar”) is opgenomen inzake conservatoir beslag op zaken op het continentaal plat.

De regeling omvat slechts één bepaling: art. 1019dd Rv.. De vernummerde regeling is ingevoerd in 2011 (Stcrt. 2011, 16401) in werking getreden op 1 maart 2017 (Stb. 2017, 16). Voorheen was dit art. 1019w Rv. (oud) die per abuis in een dubbele titel 17 stond. Deze is vernummerd naar Titel 18 en de bepaling is vernummerd naar 1019dd, zonder dat de inhoud gewijzigd is. De bepaling stond oorspr. als art. 10 in de Wet Arbeid Mijnbouw Noorzee (WAMN). Bij de afschaffing daarvan is deze verplaatst naar art. 1019w Rv. maar dat was dus een foutje qua nummering (zie de Memorie van Toelichting inzake de afschaffing van onder meer de WAMN, per 1 januari 2012). De bepaling is materieel ingevoerd op 14-01-1993 (zie Stb. 1992, 592 en Stb. 1993, 44).

NB vanwege het afgeblazen KEI-project digitaal procederen hebben we twee versies van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering: niet-digitaal en digitaal. De links worden voortaan gemaakt naar niet-digitaal.

Definitie continentaal plat

Onder “continentaal plat” wordt in dit artikel verstaan de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland (art. 1019dd lid 5 Rv.).

De exclusieve economische zone van het Koninkrijk is het gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee van het Koninkrijk dat zich niet verder uitstrekt dan tweehonderd zeemijlen vanaf de basislijnen, vanaf welke de breedte van de territoriale zee wordt gemeten (art. 1 lid 2 Rijkswet).

Rechtbank Noord Holland mede bevoegd

In arbeidszaken betreffende werknemers die werken op het continentaal plat is de Kantonrechter in de rechtbank Noord Holland mede bevoegd (art. 1019dd lid 1 Rv.). Deze bepaling kan echter blijkens onderstaand arrest van de Hoge Raad van 31 januari 2003 (werknemer/Universal Ogden Services Ltd.) niet de rechtsmacht van de Nederlandse rechter vestigen. Die moet worden bepaald aan de hand van het IPR, in casu aan de hand van het EEX. Zie de pagina EEX.

In executiegeschillen die zien op zaken verbonden met arbeid op het continentaal vlak is ook rechtbank Noord Holland mede bevoegd (lid 3), met dien verstande dat deze voor de rechtbank gebracht kunnen worden (dus niet de Kantonrechter). Zie ook de pagina Algemene regels tenuitvoerlegging waar ook art. 438 Rv. wordt behandeld inzake executiegeschil.

Verder kan ook het verzoek tot verlof voor conservatoir beslag p zaken die zich op het continentaal plat bevinden mede worden voorgelegd aan de Voorzieningenrechter van die rechtbank (lid 4).

Tenuitvoerlegging grossen op continentaal plat

In art. 1019dd lid 2 Rv. is bepaald, dat door de Nederlandse rechter gewezen vonnissen ook op het continentaal plat ten uitvoer gelegd kunnen worden.

Rechtspraak

HR 31 januari 2003 (ex-werknemer/Universal Ogden Services Ltd.) – in deze zaak had de Kantonrechter Alkmaar zich op grond van art. 10 WAMN bevoegd geacht kennis te nemen van de loonvordering van een werknemer van UOS die werkzaam was (geweest) op schepen boven het continentaal plat. Dat leidde tot lastige vraagstukken omtrent de bevoegdheid van de rechter. Daarbij moet echter – blijkens de antwoorden op de vragen die de Hoge Raad gesteld had aan het Europees Hof van Justitie – worden aangehaakt bij art. 5 EEX en kan het nationale recht – in casu art. 10 WAMN – geen rol spelen.

Auteur & Last edit

[MdV, 18-01-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.