LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Procedures inzake rechten van intellectuele eigendom (Titel 15, Boek 3 Rv.)

Procedures inzake rechten van intellectuele eigendom (Titel 15, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures inzake rechten van intellectuele eigendom

In Titel 15, Boek 3 Rv. zijn specifieke procesregels opgenomen voor procedures inzake rechten van intellectuele eigendom. De regeling omvat 10 artikelen (art. 1019 Rv. tot en met art. 1019i Rv.).

NB de links naar de wettekst worden gemaakt naar niet-digitaal.

Toepassingsbereik

Blijkens art. 1019 Rv. zien deze specifieke procesregels in IE-zaken op de handhaving van de volgende IE-rechten:

– rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Auteurswet;
– de Wet op de naburige rechten;
– de Databankenwet;
– de Rijksoctrooiwet 1995;
– het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen);
– de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten;
– de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005;

en op op procedures:

– krachtens de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet;
– inzake geografische benamingen krachtens artikel 14 Landbouwkwaliteitswet;

en verder op handhaving van de volgende IE-rechten ontleend aan EU-Verordeningen, te weten rechten ingevolge:

– verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 1994, L11);
– verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG L 227) en
– verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PbEG 2002, L3).

Vordering ex art. 843a Rv.

In art. 1019a Rv. wordt het vorderingsrecht op basis van art. 843a Rv. uitgebreid tot vorderingen uit onrechtmatige daad in IE-zaken. Zie ook de pagina Afschrift uittreksel en inzage van akten en andere bewijsmiddelen.

Voorlopige maatregelen t.b.v. bewijsgaring

De IE-gerechtigde kan op grond van art. 1019b lid 1 Rv. aan de Voorzieningenrechter verlof vragen om bewarende maatregelen te nemen ten behoeve van de bewijsgaring van een inbreuk op het IE-recht.

De Voorzieningenrechter bepaalt de wijze waarop monsters genomen mogen worden (lid 2).

De maatregelen kunnen ook ex parte (zonder dat de wederpartij gehoord wordt) worden bevolen, als er bij uitstel onherstelbare schade zou optreden. Of gevaar is voor verlies of verduistering (lid 3).

De bescherming van vertrouwelijke informatie moet wel gewaarborgd zijn (lid 4).

Art. 1019c lid 1 Rv. verklaart de regels voor conservatoir beslag overeenkomstig van toepassing op bewijsbeslag in IE-zaken. Met uitzondering van art. 709 lid 3 Rv.. Zie de pagina Middelen tot bewaring van recht.

Voorlopige voorziening tot verbod

De IE-gerechtigde kan op grond van art. 1019d Rv. aan de Voorzieningenrechter een onmiddellijke voorziening bij voorraad vragen om inbreuken tegen te gaan of te voorkomen. Dit kan worden gericht tegen de vermeende inbreukmaker of tegen een tussenpersoon van wiens diensten gebruik wordt gemaakt bij de inbreuk. De maatregelen kunnen ook ex parte (zonder dat de wederpartij gehoord wordt) worden bevolen, als er bij uitstel onherstelbare schade zou optreden.

De Voorzieningenrechter kan een zekerheidstelling als voorwaarde stellen (lid 2).

Getuigenverhoor van derden

De IE-gerechtigde kan verder op grond van art. 1019f Rv. aan de Voorzieningenrechter vragen een getuigenverhoor te bevelen waarbij derden worden gehoord over de herkomst van de inbreukmakende producten en de distributiekanalen.

Het kan gaan om van een derde die op commerciële schaal inbreukmakende goederen in zijn bezit heeft of gebruikt, die op commerciële schaal diensten verleent die bij de inbreuk worden gebruikt, of die door een van deze derden is aangewezen als zijnde betrokken bij de productie, fabricage of distributie van deze goederen of bij het verlenen van deze diensten.

Schadevergoeding aan beslagene

Wanneer een van de genoemde conservatoire maatregelen of beslagen ten onrechte is gelast, kan de rechter de IE-gerechtigde veroordelen om schadevergoeding e betalen aan de beslagene c.q. degeen tegen wie de voorzieningen zijn getroffen (art. 1019g Rv.).

Termijn voor het instellen van de hoofdzaak

De Voorzieningenrechter stelt bij de voornoemde maatregelen een termijn voor het instellen van de hoofdzaak (art. 1019i Rv.)

Integrale proceskostenveroordeling

In afwijking van de normale regels omtrent proceskosten wordt de in het ongelijk gestelde partij (mits dit wordt gevorderd door de ander) veroordeeld in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt  (art. 1019h Rv.). Dit tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

De rechter begroot de kosten aan de hand van een opgaaf van de procespartij die deze kosten vordert. Er is wel een richtsnoer voor deze kosten. Zie ook de pagina Proceskosten.

Auteur & Last edit

[MdV, 17-02-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.