LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Procedures teruggave cultuurgoederen (Titel 13, Boek 3 Rv.)

Procedures teruggave cultuurgoederen (Titel 13, Boek 3 Rv.)

Inleiding procedures teruggave cultuurgoederen

De wet kent enkele processuele bepalingen voor procedures, waarin de teruggave van cultuurgoederen wordt gevorderd. Deze bepalingen zijn te vinden in Titel 13, Boek 3 Rv.. De afdeling omvat 9 artikelen (art. 1008 Rv. tot en met art. 1012 Rv.).

NB De links verwijzen naar Rv. niet-digitaal.

Bevoegdheid rechtbank bij rechtspersonen

De procedure tot het vorderen van teruggave van cultuurgoederen is een procedure die kan worden gevoerd door Lidstaten van de EU tegen de bezitter of houder van cultuurgoederen (zie ook de pagina Bezit en houderschap).

Art. 1008 Rv. bepaalt, dat een lidstaat van de Europese Unie kan een rechtsvordering tot teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht instellen tegen de bezitter of, bij ontstentenis van een bezitter, tegen de houder van die zaak, mits de zaak na 31 december 1992 op onrechtmatige wijze buiten zijn grondgebied is gebracht zonder dat deze onrechtmatigheid inmiddels is opgeheven.

Een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte kan deze vordering ook instellen. Voor een aantal Lidstaten geldt een andere datum dan 31 december 1992 (zie de opsomming in art. 1008 Rv.).

Onder cultuurgoed is te verstaan een roerende zaak in de zin van artikel 2, onder 1, van Richtlijn 2014/60/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2014, L 159).

De procedure wordt gevoerd voor de naar de regels van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering bevoegde rechtbank.

Auteur & Last edit

[MdV, 16-02-2020]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.