LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingRechtspleging van onderscheiden aard (Boek 3 Rv.)Tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Titel 9, Boek 3 Rv.)Bijzondere bepalingen tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Afd. 2, Titel 9, Boek 3 Rv.)

Bijzondere bepalingen tenuitvoerlegging buitenlandse titels (Afd. 2, Titel 9, Boek 3 Rv.)

Inleiding bijzondere bepalingen executie buitenlandse titels

In Afd. 2, Titel 9 van Boek 3 Rv. worden twee bijzondere bepalingen gegeven voor de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen (executoriale titels). De Afdeling omvat 2 bepalingen (art. 993 Rv. en art. 994 Rv.). De eerste afdeling van de Negende Titel ziet op de tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen in Nederland. De tweede afdeling, daarentegen, ziet op de tenuitvoerlegging van buitenlandse authentieke akten.

NB De links naar de wettekst worden gemaakt naar niet-digitaal, maar het kan zijn dat er nog links voorkomen naar digitaal. Let dus op naar welke je wordt verwezen.

Exequatur ter executie buitenlandse authentieke akten

Art. 993 lid 1 Rv. verklaart de eerste afdeling van overeenkomstige toepassing “indien een in een vreemde Staat verleden authentieke akte in Nederland uitvoerbaar is krachtens verdrag of wet”. Nu de art. 985 Rv. tot en met art. 992 Rv. van overeenkomstige toepassing zijn, moet het exequatur dus ook op de in die artikelen aangegeven wijze, worden aangevraagd (via een verzoekschrift).

In afwijking van de algemene regels voor de exequaturprocedure is voor dit verzoek de Voorzieningenrechter bevoegd om kennis te nemen van een verzoekschrift tot verlof tot tenuitvoerlegging van een buitenlandse authentieke akte. Of een buitenlands stuk een authentieke akte is of niet, zal in eerste instantie moeten worden bepaald aan de hand van het desbetreffende verdrag. 

Uit art. 993 lid 2 Rv. vloeit voort dat er ook bij een algemene maatregel van bestuur kan worden besloten om, in vreemde Staten tot stand gekomen executoriale titels welke krachtens verdrag of wet in Nederland uitvoerbaar zijn, onder de reikwijdte van de art. 985 Rv. tot en met art. 992 Rv. te laten vallen.

Uitspraken van internationale organen vallen niet onder exequaturprocedure

De Negende Titel is trouwens niet van toepassing op “uitspraken van internationale organen” (art. 994 Rv.). De tenuitvoerlegging van uitspraken van bijvoorbeeld het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), wordt dan ook niet geregeld door de Negende Titel. Er zal in het desbetreffende verdrag naar een oplossing moeten worden gezocht.

Rechtspraak

Auteur & Last edit

[LS, 2-04-2020; laatste bewerking MdV 24-09-2021]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.