Executoriale verkoop van onroerende zaken (Afd. 2, Titel 3, Boek 2 Rv.)

Inleiding executoriale verkoop onroerende zaak

De wijze waarop de executoriale verkoop van onroerende zaken moet plaatsvinden is geregeld in Afd. 2, Titel 3, Boek 2 Rv.. Zie ook de pagina wijze van beslag leggen voor de voorafgaande stappen.

De afdeling omvat 35 artikelen (art. 514 lid 1 Rv. tot en met art. 537j Rv.).

NB: In beginsel wordt in het onderdeel executierecht – sinds medio 2018 – weer verwezen naar de niet-digitale versie.

Openbare veiling

De executoriale verkoop van onroerende zaken vindt plaats door middel van een openbare veiling door een notaris (art. 514 lid 1 Rv.).

De notaris stelt datum en tijdstip van de veiling vast met inachtneming van de termijn vermeld in art. 515 Rv.. Dit binnen veertien dagen na zijn aanwijzing, of binnen veertien dagen na verstrijken van de termijn van eveneens veertien dagen na het verstrijken van de termijn voor het overnemen van de executie door de hypotheekhouder.  Deze acties worden echter pas getriggerd nadat de notaris (door de executerend deurwaarder) is aangewezen (art. 514 lid 2 Rv.).

Daarbij stelt hij de geëxecuteerde, de beperkt gerechtigden en degenen, die conform art. 551 Rv. tot de opbrengst gerechtigd (kunnen) zijn, in kennis van de datum, tijd en plaats van verkoop.

De openbare executieveiling wordt geagendeerd op een termijn van tenminste 30 dagen (art. 516 Rv.).  En moet worden gepubliceerd op tenminste twee openbare websites met vermelding dat het een executieverkoop betreft (lid 2).

De notaris stelt ook de veilingvoorwaarden vast, en brengt die tenminste 30 dagen voor de verkoop ter kennis aan de betrokkenen (art. 517 Rv.). Geschillen over de veilingvoorwaarden worden in hoogste instantie beslecht door de Voorzieningenrechter (art. 518 Rv.).

Openbaar

De veiling vindt openbaar plaats. Eerst bij opbod en dan bij afmijning. Dat kan ook uitsluitend – of tegelijk met de fysieke veiling – via een website (art. 519 Rv.). Wanneer het meerdere objecten betreft, worden deze in beginsel afzonderlijk geveild (art. 520 Rv.).

De notaris moet uiterlijk op de dag na verkoop aan de geëxecuteerde laten weten, dat de verkoop heeft plaatsgevonden (art. 523 Rv.). Ook de beperkt gerechtigden en schuldeisers van art. 551 Rv. moeten worden ingelicht.

Levering aan veilingkoper

De levering van het geveilde object vindt plaats door inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in het Kadaster (art. 525 Rv.).

Degenen die zich zonder recht of titel in het verkochte onroerend goed bevinden kunnen op de voet van art. 525 lid 3 Rv. worden ontruimd.

Niet-nakoming veilingkoper

Wanneer de veilingkoper de koopovereenkomst niet nakomt (met name dus de koopsom niet betaalt), dan kan het object nog een keer op dezelfde wijze geveild worden (art. 527 Rv.).

De 1e veilingkoper kan zijn verzuim nog tot aan de 2e veiling herstellen door de koopsom te voldoen, vermeerderd met de ontstane kosten (art. 528 Rv.).

De veilingkoper is wanneer de hernieuwde verkoop plaatsvindt aansprakelijk voor het negatieve verschil in koopopbrengst. Brengt het onroerend goed in 2e instantie meer op, dan valt dit niet aan hem toe maar aan de crediteuren (art. 529 Rv.).

Auteur & Last edit

[MdV, 22-01-2018; laatste bewerking 29-09-2020]

Over Lawyrup

De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht. Elke Paragraaf, Afdeling, Titel en Boek van de wet heeft een pagina. Elke pagina geeft een toelichting op de wet met links naar de actuele wettelijke bepalingen op “wetten overheid”. Daarnaast behandelt Lawyrup de bijbehorende relevante rechtspraak met ECLI-links.