LawyrupBurgerlijke rechtsvorderingWijze van procederen (Boek 1 Rv.)Verzoekschriftprocedure 1e aanleg (Titel 3, Boek 1 Rv.)Algemene bepaling verzoekschriftprocedure (Afd. 1, Titel 3, Boek 1 Rv.)

Algemene bepaling verzoekschriftprocedure (Afd. 1, Titel 3, Boek 1 Rv.)

Inleiding algemene bepaling verzoekschriftprocedure

In Afd. 1, Titel 3 Boek 1 Rv. geeft de wet één bepaling waarin voorzien wordt in de verzoekschriftprocedure: art. 261 Rv.. Van deze bepaling word je bij eerste lezing niet heel veel wijzer.

Wanneer in een wettelijke bepaling wordt gesproken van “verzoeken”, dan weet je dat het om een verzoekschriftprocedure gaat. Spreekt de wet van “vorderen”, dan gaat het om een procedure die bij dagvaarding moet worden ingeleid. Soms is de wettekst duidelijk, zoals art. 700 lid 2 Rv. dat voor conservatoir beslag duidelijk aangeeft dat het verlof van de Voorzieningenrechter moet worden gevraagd bij verzoekschrift.

Lid 1 bepaalt, dat op verzoekschriftprocedures Afd. 3 van toepassing is. Dit tenzij de wet anders bepaalt. Zoals in de Slotbepaling Faillissementswet, waar de procedure van Afd. 3 wordt uitgesloten voor insolventieprocedures.

Lid 2 bepaalt, dat met een verzoekschrift worden ingeleid die zaken, ten aanzien waarvan dit uit de wet voortvloeit.

NB de link verwijst naar de regeling voor niet-digitaal procederen).

Procesreglementen

De rechtbanken hebben naast de wettelijke regeling eigen richtlijnen opgesteld met betrekking tot de procesregels, waarin die op een praktisch niveau worden uitgewerkt. De rechtbanken kennen een eigen procesreglement verzoekschriftprocedures. Voor de afdeling Kantonrechter is er een apart procesreglement rechtbanken Kantonzaken. Daarin zijn onder meer de uitsteltermijnen en andere beleidsmatige processuele regels opgenomen, waarmee de rechter het verloop van de procedure stroomlijnt.

Daarnaast is er de beslagsyllabus (versie aug. 2019), die bijzondere beleidsregels voor de behandeling van beslagrekesten geeft. Zie de pagina Algemene bepalingen conservatoir beslag.

Bewijsrecht geldt ook in verzoekschriftprocedures

In procedures die met een verzoekschrift worden ingeleid, zijn de bepalingen van het bewijsrecht van overeenkomstige toepassing, tenzij de aard van de zaak zich daartegen verzet (art. 284 lid 1 Rv in eerste aanleg, art. 361 Rv in hoger beroep). Aldus ook de Hoge Raad in HR 23 december 2016 (Mediant), r.o. 3.15. Zie de pagina Algemene bepalingen bewijsrecht.

Auteur & Last edit

[MdV, 25-01-2019; laatste bewerking 14-09-2021]

Over Lawyrup

Lawyrup, jouw gratis kennisbank voor burgerlijk (proces)recht! De website van Lawyrup bevat knowhow over vermogensrecht, civiel proces- en executierecht en insolventierecht.