Rechter-commissaris (Par. 1, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

Inleiding rechter-commissaris in faillissement Het toezicht van de R-C op de curator is geregeld in Par. 1, Afd. 3, Titel I Fw.. Deze paragraaf omvat 4 artikelen (art. 64 Fw. t/m (art. 67 Fw.). Bij het uitspreken van het faillissement over het vermogen van een schuldenaar wordt er een curator “aangesteld”, en tegelijk wordt er een rechter-commissaris…

Gevolgen faillissement voor vermogen gefailleerde (art. 20 – 24 Fw.)

Inleiding gevolgen faillissement voor vermogen gefailleerde Het faillissementsbeslag rust op het gehele vermogen van de failliet, maar komt daarnaast ook te rusten op hetgeen de failliet tijdens het faillissement verkrijgt (art. 20 Fw.). Als de gefailleerde een privépersoon is, dan valt zijn inkomen dus ook in de boedel. Hij mag een door de rechtbank te…

Curator (Par. 2, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

Inleiding taak en bevoegdheden curator De door de rechtbank aangestelde curator heeft tot taak het vermogen van de gefailleerde schuldenaar (oftewel: de “boedel”) te vereffenen. De bevoegdheden van de curator in relatie tot die taak zijn geregeld in Par. 2, Afd. 3 van Titel 1 Fw..De paragraaf omvat 7 bepalingen (art. 68 Fw. t/m (art. 73a Fw.).…

Procedures gefailleerde (art. 25 – 32 Fw.)

Inleiding procedures tegen de gefailleerde Crediteuren kunnen als gevolg van het faillissement geen procedures meer instellen tegen de gefailleerde. Zij zijn aangewezen op indiening van hun vordering bij de curator (art. 26 Fw.). Uitzondering geldt voor procedures, die niet het vermogen van de gefailleerde (de boedel) raken. Deze regel geldt echter uitsluitend voor schuldeisers, wiens…

Gevolgen van de faillietverklaring (Afd. 2, Titel 1 Fw.)

Inleiding gevolgen van de faillietverklaring De gevolgen van de faillietverklaring worden behandeld in Titel I, Afd. 2 Fw.. Deze afdeling omvat 59 bepalingen (art. 20 Fw. tot en met art. 63e Fw.). Voor de overzichtelijkheid worden de verschillende onderwerpen in aparte hoofdstukken behandeld in de subpagina’s van deze pagina. De wet heeft alles in één Afdeling gegooid, maar…

Commissie uit de schuldeisers (Par. 3, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

Inleiding commissie uit de schuldeisers in faillissement De Faillissementswet gaat er van uit, dat er een soort democratisch toezicht plaatsvindt op het bestuur en beheer van de boedel door een commissie uit de schuldeisers. Deze instantie is geregeld in Par. 3, Afd. 3, Titel I Fw.. In de praktijk wordt een commissie uit de schuldeisers echter slechts…

Gevolgen faillissement voor executie en verjaring (art. 33 – 36a Fw.)

Inleiding gevolgen faillissement voor executie en verjaring Uitgangspunt is dat het faillissement door de wetgever wordt beschouwd als een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldenaren. Doel van het faillissement is een stortvloed van individuele executiemaatregelen te voorkomen, dan wel te beëindigen en te komen tot een collectief…

Bestuur van de failliete boedel (Afd. 3, Titel 1 Fw.)

Inleiding bestuur van de failliete boedel Afd. 3, Titel 1 Fw. (art. 64 Fw. tot en met art. 86 Fw.) geeft regels voor de taak- en functieverdeling van de personen, die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van het faillissement. De afdeling kent 5 paragrafen waarin die functionarissen en hun bevoegdheden zijn geregeld. Rechter-commissaris in faillissement Allereerst de…

Vergaderingen van de schuldeisers (Par. 4, Afd. 3, Titel 1 Fw.)

Inleiding vergadering schuldeisers in faillissement Als onderdeel van de faillissementsprocedure kunnen er vergaderingen worden gehouden van de schuldeisers. De gang van zaken op deze vergaderingen is geregeld in Par. 4, Afd. 3, Titel I Fw. die 4 bepalingen  omvat (art. 80 Fw.tot en met art. 84 Fw.). Het gaat hier feitelijk om zittingen van de rechtbank, waarbij de…

Lopende overeenkomsten en faillissement (art. 37 – 40 Fw.)

Inleiding lopende overeenkomsten in faillissement Een failliet verklaarde (rechts)persoon is doorgaans meerdere overeenkomsten aangegaan, die ten tijde van de faillietverklaring nog niet zijn voltooid. Dat kan gaan om duurovereenkomsten, of om eenmalige transacties, die nog niet geheel zijn voltooid. Bij voorbeeld een verkoopovereenkomst die wel al gesloten is, maar de koper heeft nog niet betaald…