Faillissementswet inleiding

Inleiding faillissementswet (insolventierecht) Het insolventierecht wordt geregeld in de Faillissementswet (afgekort als “Fw.”). “Insolventie” betekent “niet kunnen betalen”. Vroeger sprak men van “faillissementsrecht”, maar het faillissement is maar een van de drie procedures die de Faillissementswet regelt. Die drie procedures zijn: 1. faillissement 2. surseance van betaling 3. schuldsanering voor natuurlijke personen Daar is recent aan toegevoegd de…

Homologatie onderhands akkoord (Afd. 2, Titel 4 Fw.)

Inleiding homologatie onderhands akkoord In het kader van de herijking van de Faillissementswet is de wetgever doende met herziening van het faillissementsrecht (tegenwoordig ook wel bekend als “insolventierecht”) om dit effectiever te maken en de continuïteit van ondernemingen beter te waarborgen, wanneer die in gevaar komt. Er zijn meerdere tranches met de naam ‘Wet Continuïteit…

Algemene bepalingen WHOA-akkoord (Par. 1, Afd. 2, Titel IV)

Inleiding algemene bepalingen WHOA-akkoord In art. 369 Fw. worden enkele algemene bepalingen voor het onderhands akkoord gegeven. WHOA geldt alleen voor ondernemingen De regeling geldt blijkens art. 369 lid 1 Fw. niet voor: – natuurlijke personen die geen beroep of bedrijf uitoefenen– banken als bedoeld in art. 212g, sub a Fw. of verzekeraars  als bedoeld in art. 213, sub…

Faillietverklaring en rechtsmiddelen (Afd. 1, Titel 1 Fw.)

Inleiding faillissementsaanvraag Afd. 1, Titel 1 Fw. omvat 31 bepalingen (art. 1 Fw. tot en met art. 19b Fw.). Het faillissement kan worden aangevraagd door de gefailleerde zelf of door een schuldeiser. En door het OM in het algemeen belang. De schuldenaar moet volgens art. 1 Fw. zijn “opgehouden te betalen”. Dwangmiddel bij incasso Faillissementsaanvraag wordt regelmatig als dwangmiddel bij incasso’s gebruikt.…

Faillissement (Titel 1 Fw.)

Inleiding faillissement Faillissement is een procedure die gericht is op het liquideren van het vermogen van een schuldenaar, die niet meer in staat is zijn verplichtingen te voldoen. Het verschil met executoriaal beslag door één of meer individuele schuldeisers (crediteuren) is, dat het faillissement een procedure is die bedoeld is ten behoeve van alle crediteuren gezamenlijk.…

Overige verdragen insolventierecht

Inleiding overige verdragen insolventierecht Naast de Europese verdragen en verordeningen over insolventierecht zijn er ook andere verdragen met niet-EU landen over insolventierecht. Zonder een verdrag kunnen er problemen ontstaan doordat er geen wederzijdse erkenning van faillissementen is, waardoor de bevoegdheid van de curator in het andere land niet wordt erkend en het faillissementsbeslag niet in…

Aanbieding van WHOA-akkoord en stemming (Par. 2, Afd. 2, Titel IV Fw.)

Inleiding aanbieding WHOA-akkoord en stemming In Par. 2 wordt de procedure van aanbieding van een WHOA-akkoord en de stemming over zo’n akkoord geregeld. De paragraaf bevat 13 bepalingen (art. 370 Fw. tot en met art. 382 Fw.). Hoewel het verzoek tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige en het verzoek een afkoelingsperiode te gelasten ook zijn opgenomen in…

Procedures gefailleerde (art. 25 – 32 Fw.)

Inleiding procedures tegen de gefailleerde Crediteuren kunnen als gevolg van het faillissement geen procedures meer instellen tegen de gefailleerde. Zij zijn aangewezen op indiening van hun vordering bij de curator (art. 26 Fw.). Uitzondering geldt voor procedures, die niet het vermogen van de gefailleerde (de boedel) raken. Deze regel geldt echter uitsluitend voor schuldeisers, wiens…

Aanstelling herstructureringsdeskundige WHOA

Inleiding aanstelling herstructureringsdeskundige WHOA Een heel bijzondere bepaling is art. 371 lid 1 Fw.. Bij de rechtbank kan een verzoek tot het aanstellen (de wet spreekt van “aanwijzen”) van een herstructureringsdeskundige worden ingediend, die een WHOA-akkoord mag voorbereiden en aanbieden. Dit verzoek moet worden ingediend door een advocaat (art. 5 lid 1 Fw.). Dit verzoek kan…

Gevolgen faillissement voor executie en verjaring (art. 33 – 36a Fw.)

Inleiding gevolgen faillissement voor executie en verjaring Uitgangspunt is dat het faillissement door de wetgever wordt beschouwd als een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldenaren. Doel van het faillissement is een stortvloed van individuele executiemaatregelen te voorkomen, dan wel te beëindigen en te komen tot een collectief…