Uitspreken WSNP (Afd. 1, Titel 3 Fw.)

Inleiding uitspreken schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP) De natuurlijk persoon (met of zonder onderneming) die is opgehouden te betalen, dan wel voorziet dat hij zijn schulden niet meer kan voldoen, kan de (wettelijke) schuldsaneringsregeling aanvragen (art. 284 Fw.). De rechtbank benoemt bij toekenning van dit verzoek een bewindvoerder (net als bij de surseance). Dat hoeft…

Gevolgen WSNP (Afd. 2, Titel 3 Fw.)

Inleiding gevolgen wettelijke schuldsanering natuurlijke personen In Afd. 2, Titel 3 Fw. is geregeld, welke rechtsgevolgen het toepasselijk verklaren van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) heeft voor het vermogen van de schuldenaar (de “saniet”). Zodra de natuurlijk persoon wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling verbindt de wet hier bepaalde rechtsgevolgen aan. Deze zijn vergelijkbaar met de gevolgen…

Bestuur over de boedel bij de WSNP (Afd. 3, Titel 3 Fw.)

Inleiding bestuur over de boedel (WSNP) In Afd. 3, Titel 3 Fw. zijn de bepalingen opgenomen waarin het bestuur over de boedel van de saniet geregeld is. Net als bij faillissement wordt de saniet beschikkingsonbevoegd, en wordt er een bewindvoerder (in faillissement een curator) aangesteld, die het beheer (bestuur) over de boedel voert. De bewindvoerder kan alle…

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) (Titel 3 Fw.)

Inleiding wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) De wettelijke schuldsanering voor natuurlijke personen (afgekort “WSNP”) is geregeld in Titel 3 Fw.. De natuurlijk persoon (met of zonder onderneming) die is opgehouden te betalen, dan wel voorziet dat hij zijn schulden niet meer kan voldoen, kan wettelijke schuldsanering aanvragen (art. 284 Fw.). De rechtbank benoemt bij toekenning van…

Voorzieningen en taak van de bewindvoerder bij WSNP (Afd. 4, Titel 3 Fw.)

Inleiding voorzieningen en taak van de WSNP-bewindvoerder Afd. 4, Titel 3 Fw. regelt de taak van de WSNP-bewindvoerder. Ook biedt de wet de mogelijkheid tot het treffen van voorzieningen. We zien hier dat de bepalingen inzake de taak van de curator in faillissement grotendeels overeenkomstig van toepassing verklaard worden bij de WSNP. Taken bewindvoerder Naast de bepalingen…

Verificatie schulden bij WSNP (Afd. 5, Titel 3 Fw.)

Inleiding verificatie van vorderingen (WSNP) In Afd. 5, Titel 3 Fw. zijn de bepalingen opgenomen over de verificatie van vorderingen, zodat de schuldenpositie van de schuldenaar correct en spoedig kan worden vastgesteld. Art. 328 Fw. en art. 328a Fw.. De regeling verwijst volledig naar de regels voor verificatie in faillissement. Zie ook de pagina Verificatie in faillissement. Indiening vordering WSNP De…

Akkoord WSNP (Afd. 6, Titel 3 Fw.)

Inleiding akkoord WSNP In Afd. 6, Titel 3 Fw. zijn de bepalingen opgenomen inzake het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers in de schuldsaneringsregeling (art. 329 Fw. tot en met art. 346 Fw.). Veel van de bepalingen van het akkoord in faillissement hebben overeenkomstige toepassing in de WSNP. Het is dus handig ook de pagina Akkoord in faillissement te raadplegen naast deze…

Vereffening van de boedel WSNP (Afd. 7, Titel 3 Fw.)

Inleiding vereffening van de boedel bij WSNP In Afd. 7, Titel 3 Fw. is in de wet geregeld hoe de vereffening van de boedel in de WSNP verloopt. De regeling omvat slechts drie artikelen: art. 347 Fw., art. 348 Fw. en art. 349 Fw.. De regeling van de WSNP verwijst ook hier naar de regels voor faillissement (Afd. 7, Titel I Fw. Vereffening…

Termijn en beëindiging wettelijke schuldsanering (WSNP)(Afd. 8, Titel 3 Fw.)

Inleiding termijn en beëindiging van de wettelijke schuldsaneringsregeling In Afd. 8, Titel 3 Fw. staan de bepalingen opgenomen omtrent de termijn en de beëindiging van de toepassing van de schuldsaneringsregeling.  Termijn schuldsaneringsregeling en mogelijkheid verlenging In art. 349a lid 1 Fw. (1e volzin) is bepaald dat de schuldsaneringsregeling in principe drie jaar duurt. Dit wordt dus 18 maanden (zie…

Bijzondere bepalingen WSNP (Afd. 9, Titel 3 Fw.)

Inleiding bijzondere bepalingen WSNP In Afd. 9, Titel 3 Fw. zijn enkele bijzondere bepalingen met betrekking tot de schuldsaneringsregeling opgenomen. Deze gaan met name over het terugdraaien van beslissingen in de WSNP procedure. De afdeling omvat drie artikelen. Ongedaan maken schone lei Art. 358a lid 1 Fw. bepaalt, dat de rechter op verzoek van een belanghebbende kan bepalen…