HR 16 februari 2024 (Vaststelling schade na beroepsfout advocaat)

Soms is het abstractieniveau van de Hoge Raad zo hoog, dat dit het begrip van eenvoudige zielen zoals ondergetekende ontstijgt. Het arrest HR 16 februari 2024 (Vaststelling schade na beroepsfout advocaat) is een voorbeeld van zo’n uitspraak. Mijn enige troost is, dat de P-G Paul Vlas in diens conclusie tot een andere uitkomst kwam, die…

HR 18 juni 2010 (Ymere/huurder) 

In HR 18 juni 2010 (Ymere/huurder) heeft de Hoge Raad de werking van deze bepaling nader toegelicht. De rechter kan de schade van de benadeelde op grond van art. 6:104 B.W. begroten op (een gedeelte van) de schade veroorzaakt door de partij die toerekenbaar in de nakoming is tekort geschoten, of die de schadeveroorzaker is bij…

HR 10 maart 2017 (zieke analiste NAK/advocaat)

Van belang is ook, dat de partij die zich op een stuk beroept, en ter ondersteuning een productie in het geding brengt waaruit dit feit moet blijken, ook duidelijk in het processtuk aangeeft welke stelling daarmee wordt bewezen. De partij die zich op een produktie beroept moet exact aangeven wat daarmee wordt aangetoond en waar…

HR 20 mei 2022 (Peterson/EBS)

Aansprakelijkheid van de bewaargever voor in bewaring gegeven zaken In het arrest HR 20 mei 2022 (Peterson c.s./European Bulk Services) stelde de bewaargever, dat hij niet gehouden was de door de bewaarnemer geleden schade te vergoeden, omdat de bewaarnemer niet aan zijn zorgplicht ex art. 7:602 B.W. met betrekking tot de bewaarde zaak had voldaan, dan wel…