HR 9 juni 2023 (NS Reizigers/machinist)

Loonbegrip en loondoorbetalingsverplichting bovenwettelijke vakantie De Hoge Raad heeft zich in HR 9 juni 2023 (NS Reizigers/machinist) uitgesproken over de vraag, of toeslagen op het loon ook moeten worden uitbetaald over zgn. bovenwettelijke vakantie-uren. Bijkomende complicatie in deze zaak was, dat de werknemer die extra vakantie-uren had ingezet voor een werktijdverkortingsregeling, waardoor je zou kunnen…

HR 24 juni 2022 (Stichting Zuyd Hogeschool/docent bewegingsleer)

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen werknemer In art. 7:673 lid 7 sub c B.W. is bepaald, dat geen transitievergoeding verschuldigd is indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. In het arrest HR 24 juni 2022 (Stichting Zuyd Hogeschool/docent bewegingsleer) kwam aan de orde, wanneer sprake…

Rb. Gelderland 16 juni 2020 (werkneemster/VoC Grootkeukens)

In de uitspraak Rb. Gelderland 16 juni 2020 (werkneemster/VoC Grootkeukens) kwamen werkgever en werknemer in conflict over deze vraag. Werkgever wilde dat werknemer na corona weer naar werk kwam De werkgever wilde dat de werknemer – na enige tijd thuis werken te hebben toegestaan – weer naar het werk kwam. Daarbij speelde mee dat er een economische…

Rb. Noord-Holland 2 december 2021 (snijbestendige handschoenen)

Een voorbeeld uit de lagere rechtspraak biedt Rb. Noord-Holland 2 december 2021 (publ. 31-12-2021). Een ingeleende Poolse werknemer had opdracht kapotte ruiten bij een glastuinbouwbedrijf te vervangen. Het laat zich raden: de werknemer liep snijwonden op. Dit had makkelijk voorkomen kunnen worden met snijbestendige handschoenen. Werkgever had werknemer expliciet moeten instrueren handschoenen te gebruiken De Kantonrechter…

HR 9 februari 2007 (instructie gebruik valbescherming)

In het arrest HR 9 februari 2007 (instructie gebruik valbescherming) bevestigt de Hoge Raad het oordeel van het Hof, dat de werkgever aansprakelijk is voor het door een werknemer overkomen blijvend letsel, doordat die geen gebruik had gemaakt van maatregelen ter valbescherming. Feiten arrest instructie gebruik valbescherming De werknemer was bij werk op een dak erdoorheen gezakt…

HR 20 mei 2022 (vordering wegens schending belemmeringsverbod Waadi)

In deze zaak had een ingeleende ZZP-er een vordering ingesteld tegen het uitzendbureau, dat haar had uitbesteed aan de Omgevingsdienst Regio Arnhem als medewerkster vergunningen. In de uitzendovereenkomst (een overeenkomst van opdracht met de ZZP-er) was een verbod opgenomen om aansluitend in dienst te treden van de inlener. Ook in het contract met de inlener…