HR 19 april 2019 (bewijsvermoeden finaal verrekenbeding)

Geldt bij art. 1:141 lid 3 B.W. omkering van de bewijslast of een verzwaarde stelplicht? Op grond van art. 150 Rv. is de hoofdregel in het bewijsrecht, dat degeen die zich op bepaalde (rechts)feiten beroept, die feiten zal moeten stellen en tevens zal moeten bewijzen. Zie over deze hoofdregel en de uitzonderingen daarop de pagina Algemene…

HR 13 september 2002 (verzoek voorlopig deskundigenbericht beheer goederen)

Rechter mag niet voorsorteren op reden verzoek en rol partijen In het arrest HR 13 september 2002 (verzoek voorlopig deskundigenbericht beheer goederen) wijst de Hoge Raad de cassatieklacht toe tegen een overweging van het Hof, dat de reden van het verzoek en de betrokkenheid van één van de verweerders onvoldoende duidelijk is. De overwegingen van de Hoge…

PHR 24 december 2004 (kernwapens vliegbasis Volkel)

Voorlopig getuigenverhoor mag geen ‘fishing expedition’ zijn De procedure rond het verzoek tot het doen houden van een voorlopig getuigenverhoor in deze zaak kan worden bezien tegen de achtergrond van het arrest van de Hoge Raad uit 1988 inzake Van Ewijk c.s./Staat (actiegroep BIVAK tegen kruisraketten). Het verzoek tot het doen houden moet wel voldoende…

HR 15 januari 2016 (geschil erfgrens)

Wat zijn de randvoorwaarden voor het doen horen van getuigen? In het arrest HR 15 januari 2016 (geschil erfgrens) heeft de Hoge Raad opnieuw een beslissing van een Gerechtshof tot afwijzing van een aanbod tot het leveren van bewijs door middel van het horen van getuigen gecasseerd. In die zaak had al getuigenverhoor plaatsgevonden, waarbij de eiser…

HR 13 maart 2017 (Hoogeboom)

Bewijskracht eenzijdige onderhandse akte bij geldsom In het arrest HR 13 maart 2017 (Hoogeboom) vernietigde de Hoge Raad het arrest van het Hof, omdat de motivering van een aantal beslissingen van het Hof inzake de toepassing van art. 158 lid 1 Rv. onvoldoende was. Het betrof een zaak, waarin een vader en twee zoons, die samen een onderneming (een…

HR 16 maart 2007 (Wooning/Wooning)

Tegenbewijs akte voorkeursrecht De dwingende bewijskracht kan worden weerlegd met tegenbewijs. Voor het slagen van tegenbewijs is voldoende dat het door de andere partij geleverde bewijs erdoor wordt ontzenuwd. ook HR 16 maart 2007 (Wooning/Wooning) over een geschil tussen twee broers over de juistheid van een onderhandse akte over een voorkeursrecht. Het Hof had de wijze waarop…

Rb. Amsterdam 11 december 2019 (factormaatschappij/makelaarskantoor)

Valse digitale ondertekening Bij digitale ondertekening kan makkelijker worden gefraudeerd, waarbij niet de werkelijke ondertekenaar heeft ondertekend, maar iemand anders die identiteitsfraude pleegt. In de uitspraak van Rb. Amsterdam 11 december 2019 (factormaatschappij/makelaarskantoor) deed zich dit probleem voor. De factormaatschappij stelde, dat er een factoringovereenkomst met het makelaarskantoor was gesloten, waarbij deze laatste werd gefinancierd op basis…

HR 29 november 2002 (Transport Ferry Service/NS)

Omkeringsregel berust op redelijkheid en billijkheid In dit arrest heeft de Hoge Raad de omkeringsregel nader verduidelijkt, en uitgelegd dat deze uitzondering op de hoofdregel van art. 150 Rv. berust op de redelijkheid en billijkheid. “Deze met de “omkeringsregel” aangeduide rechtspraak behoeft, blijkens daarover in de doctrine gerezen vragen, verduidelijking. Ter toelichting en uitwerking van…

HR 2 juni 2017 (Stichting Free Press Unlimited)

Eiser moet normschending omkeringsregel aannemelijk maken Degeen die zich op omkeringsregel beroept moet de schending van de norm die omkering van de bewijslast oplegt, aannemelijk maken In het arrest HR 2 juni 2017 (Stichting Free Press Unlimited) geeft de Hoge Raad weer, wat de omkeringsregel inhoudt, met verwijzing naar eerdere rechtspraak (r.o. 3.4.2): “Ingevolge vaste rechtspraak strekt…

HR 19 december 2008 (gelaedeerde weggebruiker/Gemeente Heerlen)

Omkeringsregel bij omkering bewijslast ten laste van gedaagde De Hoge Raad licht in dat arrest de werking van de omkeringsregel toe aan de hand van de concrete casus inzake de aansprakelijkheid van de wegbeheerder. De Hoge Raad zet de omkeringsregel als volgt uiteen: 3.4 In deze regel ligt besloten dat, wanneer partijen erover strijden of…