Hof Den Bosch 15 november 2022 (vorderingen wegens verhuur café)

Het arrest Hof Den Bosch 15 november 2022 (vorderingen wegens verhuur café) is een procesrechtelijk feestje. We komen tegen wijziging samenstelling van het gerecht, schorsing door overlijden van een procespartij, processueel (on)deelbaar geschil, verzuim op te komen tegen vaststellingen van de rechtbank, vermeerdering van eis in hoger beroep, twee-conclusie regel, terugkomen op bindende eindbeslissing, borgstelling,…

HR 16 februari 2024 (DOC Kaas/melkveehouders)

In het arrest HR 16 februari 2024 (DOC Kaas/melkveehouders) zijn twee juridische vraagstukken aan de orde. Eén vraagstuk van rechtspersonenrecht (ondernemingsrecht), te weten of een door de melkvee coöperatie DOC Kaas opgelegde terugbetalingsverplichting strookte met het vereiste van art. 2:60 B.W.. De tweede kwestie was er één van EU-recht. Namelijk of de wettelijke handelsrente van…

HR 13 maart 1981 (Ermes/Haviltex)

Standaardarrest voor de uitleg van overeenkomsten Het Haviltex-arrest is dé standaard voor de uitleg door de rechter van overeenkomsten. De maatstaf voor de uitleg van overeenkomsten is op grond van het arrest HR 13 maart 1981 (Ermes/Haviltex), De Hoge Raad geeft hierbij als maatstaf, dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van…

HR 12 november 2021 (Arvato I)

Met het arrest HR 12 november 2021 (Arvato I) beantwoordt de Hoge Raad prejudiciële vragen van de Kantonrechter Leeuwarden en van Kantonrechter Amsterdam in twee consumentenzaken. In beide zaken waren de verweerders – consumenten – niet verschenen. Eisers waren incassobedrijven, die de vordering van de leveranciers hadden overgenomen (Arvato resp. Intrum Incasso). Kern van de…

HR 20 mei 2022 (Peterson/EBS)

Aansprakelijkheid van de bewaargever voor in bewaring gegeven zaken In het arrest HR 20 mei 2022 (Peterson c.s./European Bulk Services) stelde de bewaargever, dat hij niet gehouden was de door de bewaarnemer geleden schade te vergoeden, omdat de bewaarnemer niet aan zijn zorgplicht ex art. 7:602 B.W. met betrekking tot de bewaarde zaak had voldaan, dan wel…