HR 25 februari 2022 (wijziging testament onder curatele gestelde)

In het arrest HR 25 februari 2022 (wijziging testament onder curatele gestelde) deed zich de vraag voor, of de wijziging van het testament van een wegens geestelijke stoornis onder curatele gestelde vrouw – die in 2017 overleed en de respectabele leeftijd van 105 jaar had bereikt – rechtsgeldig was. Hierbij is art. 4:55 lid 2…

Vzr. Rb. Amsterdam 27 augustus 2002 (Goldtron/Media Most)

Feiten Goldtron/Media Most Goldtron had een verzoekschrift ingediend bij de Voorzieningenrechter voor het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland van een Russisch arbitraal vonnis op de voet van art. 1075 Rv.. Media Most had aandelen gekocht van Goldtron, en in de overeenkomst was bedongen dat geschillen zouden worden voorgelegd aan de International Commercial Arbitration…

PHR 4 maart 2022 (ControlPay/ABN AMRO)

Aansprakelijkheid beslaglegger voor beslag op zaken van een derde De P-G zegt hierover in zijn conclusie: “3.7 Jegens derden, zoals ControlPay, van wie de eigendom wordt beslagen bij een beslag dat wordt gelegd onder de beslagdebiteur, zoals in dit geval de bestuurder van ControlPay, veelal in de veronderstelling dat het goed toebehoort aan de beslagdebiteur, is…

HR 15 april 1965 (Snel/Ter Steege)

Risico-aansprakelijkheid bij beslaglegging Op de beslaglegger rust een risico-aansprakelijkheid voor het geval de vordering, tot zekerheid waarvan conservatoir beslag is gelegd, uiteindelijk wordt afgewezen. De beslaglegger moet de schade, die het beslag heeft veroorzaakt, aan de beslagene vergoeden. Dit is vaste rechtspraak sinds het arrest HR 15 april 1965, NJ 1965/331 m.nt. D.J. Veegens (Snel/Ter…

HR 29 oktober 2004 (Kredietruimte-arrest)

Beslag op kredietruimte In HR 29 oktober 2004 (Kredietruimte-arrest) waar in de bovenstaande procedure naar wordt verwezen was een enigszins vergelijkbare vraag aan de orde. In die zaak had een veeboer (die de veemesterij met zijn vrouw exploiteerde in de vorm van een maatschap) een overeenkomst gesloten met (naar het zich laat aanzien) een slachterij om tussen…

HR 13 februari 2009 (Bos/Ontvanger)

Bewijslastverdeling executant en derde-beslagene verklaringsprocedure De executant moet gemotiveerd stellen en bewijzen, dat de verklaring van de derde-beslagene onjuist is en deze (wel) een betalingsverplichting aan de geëxecuteerde heeft. Hof Den Bosch d.d. 29 april 1998 (VN 1998, 5179) oordeelde dat de executant de onjuistheid van de verklaring moet bewijzen. Hierover gaat het arrest HR…

HR 26 november 2021( beslagvrije voet schuldenaar in Turkije)

Onder het oude recht heeft de Hoge Raad een arrest (in een kort geding) gewezen over de informatieplicht van een in het buitenland (Turkije) wonende schuldenaar, met eveneens woonplaats in Nederland (HR 26 november 2021( beslagvrije voet schuldenaar in Turkije). Feiten van HR 26 november 2021 (beslagvrije voet schuldenaar Turkije) De schuldenaar was veroordeeld een…

HR 31 oktober 2014 (beslagvrije ruimte vakantiegeld)

Valt vakantiegeld onder executoriaal loonbeslag? Wanneer beslag gelegd wordt op het loon in de maand, waarin het vakantiegeld wordt uitbetaald, rijst de vraag of, en zo ja, hoe daarbij rekening moet worden gehouden met de beslagvrije voet. De Hoge Raad heeft deze vraag beantwoord in zijn arrest HR 31 oktober 2014 (beslagvrije ruimte vakantiegeled). Wanneer beslag…

HR 19 december 2019 (De Zeester)

Maatstaven executiegeschil in kort geding In het arrest HR 19 december 2019 (Standhotel De Zeester) heeft de Hoge Raad de criteria van het arrest Ritzen/Hoekstra verduidelijkt. Dit arrest is thans het standaardarrest voor executiegeschillen in kort geding (ook bij de Kantonrechter). Wanneer kan de rechter in kort geding de executie van een bij voorraad uitvoerbaar verklaard vonnis…

HR 24 april 2020 (Landsontvanger Curaçao/MSC)

Lees meer over het arrest HR 24 april 2020 (Landsontvanger Curaçao/MSC) Deze uitspraak komt aan de orde op de pagina Invorderingswet 1990 in het kader van de bespreking van het bodemrecht. Bodemrecht naar Antilliaans recht Art. 8 Landsverordening Dwanginvordering kent een soortgelijke regeling als art. 22 lid 3 Iw 1990. Deze bepaling van Antilliaans recht moet overeenkomstig…