Hof Arnhem-Leeuwarden 7 februari 2023 (gemengde overeenkomst woonboerderij)

De feiten van Hof Arnhem-Leeuwarden (woonboerderij) In de kwestie Hof Arnhem 7 februari 2023 (gemengde overeenkomst woonboerderij) – een uitspraak in Jip en Janneke taal waarbij de wetsartikelen in voetnoten vermeld worden – was een woonboerderij door de oorspronkelijke verhuurder in twee delen verhuurd met twee prijzen. In de huurovereenkomst was voor het geval de…

Ktr. Noord Nederland 23 september 2022 (pipowagen)

Kwalificatie huur of bruikleen? Of huur van los land? In de zaak Ktr. Noord Nederland 23 september 2022 (pipowagen) moest zich uitspreken over de vraag, of de bewoner van een landje, waarop een pipowagen stond – en later een tiny house – kwalificeerde als huur van woonruimte of als bruikleen. In 2015 stelde verzoekster een…

Ktr. Den Haag 19 september 2022 (stichting Stichting Perspektief/bewindvoerder)

Kwalificatie van een gemengde overeenkomst; huur? Een kwalificatieprobleem waarmee de rechter zich geconfronteerd kan zien, zijn gemengde overeenkomsten, waarbij naast de terbeschikkingstelling van woonruimte ook andere diensten geleverd worden, zoals in dit geval zorg. Dit was aan de orde in deze zaak. Perspektief zag geen perspectief meer in de zorgrelatie en wilde dat de huurder…

Gerechtshof Den Haag 19 juli 2022 (Stichting GOUDasfalt/14TheRoad)

Feiten van Hof Den Haag 19 juli 2022: huurovereenkomst? Het hof begint zoals te doen gebruikelijk met een opsomming van de feiten: “Goudasfalt huurt van de gemeente Gouda een voormalig fabrieksterrein met een oppervlakte van circa 30.000 m2. Op dit terrein bevinden zich diverse opstallen, waaronder het voormalige woonhuis aan de [adres] (hierna: het pand).…

Vzr. Rb. Breda 24 februari 2023 (Hopmans Wonen en Gemeente Roosendaal/gedaagden)

Kwalificatie gebruiksovereenkomst school: huur of bruikleen? Ook in het kort geding leidend tot Vzr. Rb. Breda 24 februari 2023 (Hofmans Wonen c.s./gedaagden) ging het om de vraag, of er sprake was van bruikleen of van huur van een woning. Het ging hier om een procedure in kort geding (zie ook de pagina Kort geding). De…

Ktr. Arnhem 12 oktober 2022 (geen huur maar bruikleen)

Geen huur maar bruikleen In de zaak Ktr. Arnhem 12 oktober 2022 (geen huur maar bruikleen) was er sprake van twee overeenkomsten tussen partijen: een overeenkomst tot het ‘pachten’ van een weiland van 1.500 m-2 en een antikraak-overeenkomst met betrekking tot een leegstaand pand, dat door partijen was benoemd als ‘bruikleen’ (als bedoeld in artikel…

HR 7 juli 2023 (bewijslast schade aan gehuurde)

In het arrest HR 7 juli 2023 (bewijslast schade aan gehuurde) heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de verdeling van de bewijslast bij schade aan het gehuurde (art. 7:218 lid 2 B.W.). Feiten van HR 7 juli 2023 (bewijslast schade aan gehuurde) De feiten lagen als volgt. De huurder had voor zijn trouwdag in…

HR 20 december 2019 (overeenkomst van inscharing)

Pacht of huur? Kwalificatie van overeenkomsten In de zaak leidend tot het arrest HR 20 december 2019 (overeenkomst van inscharing) voerde een paardenfokker, die tegen betaling weilanden in gebruik had van de buurman, aan dat de overeenkomst een pachtovereenkomst was en niet een huurovereenkomst. De eigenaar van de grond stelde dat er sprake was van…

P-G 9 december 2016 (opzegging dringend eigen gebruik)

In de conclusie van de P-G d.d. 9 december 2016 (verhuurder/huurder woonhuis met stallen en schuur aan de a-straat te Amsterdam) concludeert deze tot afwijzing van de vordering tot beëindiging van de huur wegens dringend eigen gebruik. De Hoge Raad bekrachtigt op de voet van art. 81 R.O.. Rechter heeft veel vrijheid bij de belangenafweging bij opzegging wegens…

HR 20 april 1990 (Hupkes/Coster & Zonen)

Het betrof hier de dwingendrechtelijke regeling van huurbescherming bij bedrijfsruimte (zie ook de pagina Huur bedrijfsruimte) van art. 7:292 lid 1 B.W. (destijds art. 1624 B.W.). Feiten van HR 20 april 1990 (Hupkes/Coster & Zonen) De feiten lagen als volgt: Hupkes had op 1 januari 1972 bedrijfsruimte verhuurd aan Coster Zonen. Daarbij was afgesproken, dat de huur werd…