HR 19 april 2019 (bewijsvermoeden finaal verrekenbeding)

Geldt bij art. 1:141 lid 3 B.W. omkering van de bewijslast of een verzwaarde stelplicht? Op grond van art. 150 Rv. is de hoofdregel in het bewijsrecht, dat degeen die zich op bepaalde (rechts)feiten beroept, die feiten zal moeten stellen en tevens zal moeten bewijzen. Zie over deze hoofdregel en de uitzonderingen daarop de pagina Algemene…

PHR 18 februari 2022 (wijziging huwelijkse voorwaarden door curator)

Toestemming curator bij aangaan huwelijkse voorwaarden De bevoegdheid tot het wijzigen van huwelijkse voorwaarden bij een onder curatele gestelde echtgenoot ligt ondanks de curatele bij de echtgenoot zelf, met dien verstande dat hij wel de toestemming van zijn curator dient te hebben. De curator is echter niet bevoegd om opdracht te geven de huwelijkse voorwaarden…

HR 3 februari 2017 (rekening en verantwoording vrije gemeenschap)

In het arrest HR 3 februari 2017 (rekening en verantwoording vrije gemeenschap) is de Hoge Raad ingegaan op de vraag, of rekening en verantwoording verschuldigd is bij een dergelijke gemeenschap, waarin de Hoge Raad ook licht werpt op de verhouding tot de huwelijkse goederengemeenschap en het bepaalde in art. 1:97 B.W.. Zie ook de pagina…

HR 3 februari 2017 (rekening en verantwoording eenvoudige gemeenschap)

Wettelijke regels voor bestuur en beheer van de huwelijksgoederengemeenschap In het arrest HR 3 februari 2017 (rekening en verantwoording eenvoudige gemeenschap) geeft de Hoge Raad college over de wettelijke regels inzake het bestuur en beheer van de goederen van de huwelijksgoederengemeenschap, en de vraag in hoeverre de echtgenoten (de deelgenoten in de gebonden gemeenschap) jegens…

Hof Den Bosch 24 december 2019 (geen vergoedingsrecht voor rente)

In de kwestie Hof Den Bosch 24 december 2019 (geen vergoedingsrecht voor rente) kreeg de vrouw ook geen kerstcadeau van het Hof. Haar vordering tot toewijzing van een vergoeding voor de waardevermeerdering wordt afgewezen, omdat het huis op een stuk grond is gebouwd dat onder uitsluiting van de vrouw aan de man was geschonken. Bovendien was er…

HR 10 mei 2019 (vergoedingsplicht samenwonenden)

Vergoedingsrecht op basis van redelijkheid en billijkheid In HR 10 mei 2019 (vergoedingsplicht samenwonenden) strandde de vordering van de vrouw op het feit, dat zij onvoldoende gesteld had. Zij baseerde haar vordering uitsluitend op art. 1:87 B.W., dat echter bij samenwoners niet geldt. De Hoge Raad zag geen reden voor analoge toepassing van die bepaling.…

HR 1 mei 2015 (perceel gekocht met lening ouders man met uitsluitingsclausule)

In de zaak leidend tot het arrest HR 1 mei 2015 (perceel gekocht met lening ouders man met uitsluitingsclausule) had de man een perceel gekocht met een lening van zijn ouders (die deels was kwijtgescholden). De ouders hadden een uitsluitingsclausule laten opnemen, zodat het perceel niet in het vermogen van de vrouw zou komen (of…

HR 15 februari 2011 (vordering helft overwaarde echtelijke woning)

Helft van de overwaarde naar echtgenoot die woning financierde In HR 15 februari 2008 (vordering helft overwaarde echtelijke woning) vorderde de man bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap de helft van de overwaarde van de echtelijke woning – minus de waarde van de ondergrond – die tot het privévermogen van de vrouw behoorde. De echtelijke…

In HR 22 september 2006 (verdeling gemeenschap samenlevende partners)

Feiten van verdeling gemeenschap samenlevende partners In de zaak leidend tot HR 22 september 2006 (verdeling gemeenschap samenlevende partners) had een stel een aantal jaren samengewoond in een door de man gekochte woning. De vrouw had de koop van (de blote eigendom van) de grond betaald uit haar privévermogen. Bij uit elkaar gaan deed de…