HR 15 november 2019 (holding gefailleerde/pandhouder gefailleerde)

Art. 53 Fw. is regelend recht: verrekeningsbevoegdheid kan contractueel worden verruimd De algemene regeling van verrekening (art. 6:136 B.W., zie ook de pagina Verrekening) is van regelend recht: partijen mogen daar contractueel (of in algemene voorwaarden, die onderdeel van de overeenkomst gemaakt worden) van afwijken. Partijen mogen contractueel afspreken, dat zij – ook buiten een rechtstreekse…

HR 24 november 2003 (Frog Navigation Systems/rechtsopvolger Alco Nederland)

Debiteuren van een failliet kunnen zich ook nog op verrekening beroepen nadat de curator de debiteurenportefeuille heeft gecedeerd aan een derde Ook wanneer de curator de debiteurenportefeuille van de gefailleerde cedeert aan een derde, dan kunnen debiteuren zich op verrekening met een tegenvordering op de gefailleerde beroepen. Wanneer die derde – de cessionaris – de…

HR 13 september 2013 (Provinsje Fryslan/lasthebber inning verpande vordering)

Debiteur van failliet mag ook verrekenen wanneer de vordering van de failliet op de debiteur is verpand Wanneer de vordering van de gefailleerde op een debiteur is verpand aan een derde, geldt de verruimde verrekeningsbevoegdheid onverkort. De debiteur mag zich op verrekening beroepen met vorderingen op de gefailleerde, welke verrekening de pandhouder tegen zich zal…

HR 24 november 2017 (Artis/Parallel Groep)

Debiteur van failliet mag ook verrekenen wanneer de vordering van de failliet op de debiteur is verpand Wanneer de vordering van de gefailleerde op een debiteur is verpand aan een derde, geldt de verruimde verrekeningsbevoegdheid onverkort. De debiteur mag zich op verrekening beroepen met vorderingen op de gefailleerde, welke verrekening de pandhouder tegen zich zal…

HR 11 maart 1977 (Kribbebijter)

Wils- en vertrouwensleer De wils- en vertrouwensleer is ook van belang voor de vraag, wie de wederpartij bij een overeenkomst is. Een standaardarrest over de vraag, wie als contractspartij bij een overeenkomst moet worden aangemerkt – dus of iemand een overeenkomst voor zichzelf of namens een ander heeft gesloten – is het arrest HR 11…

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 mei 2019 (voorkeursrecht buren)

In deze zaak had de eigenaresse van een stuk grond (hierna: de Eigenaresse) bij gelegenheid van de verkoop van een stuk grasland in de akte van overdracht aan de buren een voorkeursrecht verleend op een ander stuk van haar grond, te weten waar een zgn. buitenbak (voor paarden) op was aangelegd. In de akte is…

Rb. Arnhem 22 juni 2005 (Gillvaart/TON)

In de wat oudere zaak Rb. Arnhem 22 juni 2005 (Gillvaart BV/Trauma Opvang Nederland BV) ging het niet over een vastgoedtransactie, maar om een softwarelicentie, die Gillvaart aan TON aanbood. Deze had TON nodig om een contract met Arboned uit te voeren. Gillvaart stelde dat er mondeling overeenstemming bereikt was, maar uit het door haar gemaakte gespreksverslag,…

Rb. Midden Nederland 23 juli 2018 (Somerset/Proprietate II)

In de zaak Rb. Midden Nederland 23 juli 2018 (Somerset/Proprietate II) stelde Somerset, dat er een koopovereenkomst met betrekking tot een stuk grond tot stand was gekomen, waarop Proprietate II (hierna: P-II) projectontwikkeling zou doen. In kort geding probeert Somerset de verkoop af te dwingen. Vrijblijvend aanbod dat niet is aanvaard De Voorzieningenrechter stelt vast, dat er…

Rb. Den Haag 14 augustus 2019 (autodealer/aannemer)

Ook in de zaak Rb. Den Haag 14 augustus 2019 (autodealer/aannemer) ging het om een aannemingsovereenkomst. Een autodealer wilde de showroom laten verbouwen. Feiten van Rb. Den Haag 14 augustus 2019 (autodealer/aannemer) Na uitvoerige onderhandelingen stelde de autodealer zich op het standpunt, dat er overeenstemming bereikt was. De aannemer ontkende dat. De autodealer ontbond de overeenkomst wegens…

Gerechtshof Den Bosch 17 december 2019 (Samen Bouwen)

In de zaak Hof Den Bosch 17 december 2019 (Samen Bouwen) deden zich vergelijkbare problemen voor als in de zaak die leidde tot Rb. Overijssel 24 april 2019 (Project De Zon). Het Bouwbedrijf had zelf een aanbod gestuurd met het opschrift “Offerte”. De door de beoogde opdrachtgevers gedane mededelingen moesten volgens het Hof worden gezien als niet…