HR 26 juni 1998 (Aerts q.q./ABN AMRO)

HR 26 juni 1998 (Aerts q.q./ABN AMRO) – de curator moet zich bij de uitoefening van de rechten van de Ontvanger uit hoofde van het bodemrecht op basis van de regels zoals neergelegd in de Leidraad invordering eerst verhalen op de vrije opbrengst. Pas wanneer die ontoereikend is om het boedeltekort uit te bestrijden mag…

Rb. Amsterdam 16 mei 2012 (Zetteler q.q./ING Bank)

De curator kan de separatist echter krachtens art. 58 lid 1 Fw. een redelijke termijn stellen om zijn rechten als pandhouder of hypotheekhouder buiten de boedel om uit te oefenen. De curator moet wel helder zijn in het stellen van deze termijn. In de zaak leidend tot Rb. Amsterdam 16 mei 2012 (Zetteler q.q./ING Bank) vond de rechtbank dat…

Rb. ‘s-Hertogenbosch 25 juli 2007 (Benner q.q./DLL)

De pandhouder moet de verpande zaak krachtens art. 3:250 lid 1 B.W. in principe door middel van een openbare verkoop (veiling) verkopen. Wanneer de pandhouder de verpande zaken – nadat de curator een termijn gesteld heeft voor verkoop – in weerwil van de bepalingen inzake de wettelijk voorgeschreven wijze van executie onderhands verkoopt, zonder instemming van de…

Rb. Maastricht 23 mei 2012 (Meyer/Smeets q.q.)

Wanneer de faillissementskosten uit de boedel kunnen worden voldaan en het zekerheidsobject niet meer opbrengt dan de zekerheidsschuld, kan geoordeeld worden dat de curator geen belang heeft bij de termijnstelling aan de zekerheidsgerechtigde ex art. 58 lid 1 Fw.. Dat was het geval in de zaak Rb. Maastricht 23 mei 2012 (Meyer/Smeets q.q.). Feiten van Rb.…

HR 1 maart 2013 (Aarts q.q./Coöperatieve Rabobank Parkstad Limburg)

De kwestie die leidde tot het arrest HR 1 maart 2013 (Aarts q.q./Coöperatieve Rabobank Parkstad Limburg) had betrekking op een termijnstelling door de curator ex art. 58 lid 1 Fw. om tot uitoefening van haar rechten als separatist over te gaan. Termijnstelling door de curator aan de separatist om tot executie over te gaan ex art. 58…

HR 9 februari 2024 (procesfinancier/MFE c.s.)

Niet alle bevoegdheden van de pandgever gaan na mededeling van het pandrecht over op de pandhouder Al in het arrest HR 14 februari 2014 (Imune Age/Neo River) heeft de Hoge Raad uitgemaakt, dat bij de vestiging van een beperkt recht op een vordering – zoals pandrecht – niet alle schuldeisersbevoegdheden van de eigenaar van de vordering…