Persoonlijk letsel door onrechtmatige daad

Inleiding letsel door onrechtmatige daad Een ongeluk zit in een klein hoekje. Persoonlijke ongevallen komen zowel voor in de privé-sfeer (in en om het huis), als in sport en spel en in het verkeer. De Hoge Raad heeft door de jaren heen een stelsel van rechtsregels ontwikkeld voor de beoordeling van de vraag, wanneer een…

Algemene bepalingen onrechtmatige daad (Afd. 1, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen onrechtmatige daad De meest algemene grondslag van aansprakelijkheid is de zgn. “onrechtmatige daad” (art. 6:162 B.W.). Dit is de wettelijke grond voor aansprakelijkheid in een situatie, waarin er geen contractuele rechtsverhouding bestaat tussen benadeelde (ook wel genoemd “gelaedeerde”) en de veroorzaker van de schade (“de laedens”). Onder het oude recht was de…

Persoonlijk letsel en andere schade door een strafbaar feit

Inleiding schade door strafbaar feit Een andere categorie van persoonlijk letsel in de privésfeer is schade opgelopen door een strafbaar feit. Lawyrup maakt hier een uitstapje naar het strafrecht, wat echter niet tot de core content van deze kennisbank behoort. Onderstaande is dus niet meer dan “signaleringskennis”. Op zichzelf is het niet per se nodig,…

Aansprakelijkheid voor personen en zaken (Afd. 2, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding aansprakelijkheid voor personen en zaken Aansprakelijkheid voor personen en zaken betreft zgn. “risico-aansprakelijkheid”. Risico-aansprakelijkheid houdt in, dat iemand aansprakelijk is zonder dat hem zelf blaam treft voor het veroorzaken van schade aan anderen. De aansprakelijke heeft niet zelf iets gedaan (of nagelaten) dat hem kan worden verweten.De risico-aansprakelijkheid staat tegenover de “schuld-aansprakelijkheid”: waarbij de…

Onrechtmatige overheidsdaad

Inleiding onrechtmatige overheidsdaad De overheid – gemeenten, Provincies, het Rijk en andere overheidslichamen of diensten – kunnen ook een onrechtmatige daad plegen en daarvoor aansprakelijk zijn. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de situatie waarin de overheid als burger optreedt, en situaties waarin de overheid in haar functie van overheid optreedt tegenover de burger. Bij…

Produktenaansprakelijkheid (Afd. 3, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding produktenaansprakelijkheid De produktenaansprakelijkheid (ook wel produktaansprakelijkheid genoemd) is geregeld in Afd. 3, Titel 3, Boek 6 B.W.. De afdeling omvat 9 bepalingen (art. 6:185 B.W. tot en met art. 6:193 B.W.). Deze regeling is een uitwerking van de Europese Richtlijn inzake produktaansprakelijkheid 85/374/EEG d.d. 25 juli 1985. De wettelijke regeling is nadien aangepast aan Richtlijn 1999/34/EG in die zin dat ook landbouwprodukten…

Onrechtmatige daad (Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding onrechtmatige daad Het aansprakelijkheidsrecht maakt onderdeel uit van het algemeen verbintenissenrecht. De wettelijke regeling is te vinden in Titel 3, Boek 6 B.W.. Definitie van aansprakelijkheid Aansprakelijkheid is in zijn algemeenheid te definiëren als de verplichting van een bepaalde schuldenaar (persoon of rechtspersoon) om aan een verbintenis – uit overeenkomst of uit een andere rechtsgrond…

Oneerlijke handelspraktijken (Afd. 3A, Titel 3, Boek 6 B.W.)

Inleiding oneerlijke handelspraktijken In Afd. 3A, Titel 3 Boek 6 B.W. heeft de wetgever de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken – EU-Richtlijn van 11 mei 2005 ter bescherming van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen binnen de interne markt (PbEU L 149) – geïmplementeerd. De afdeling omvat 10 bepalingen (art. 6:193a B.W. tot en met art. 6:193j…

Aansprakelijkheid voor beroepsfouten jegens derden

Inleiding aansprakelijkheid voor beroepsfouten jegens derden Op zakelijke dienstverleners zoals notarissen, advocaten en makelaars rust een bijzondere zorgplicht, die bij nalatigheid tot aansprakelijkheid kan leiden. In de meeste gevallen gaat het hier om een overeenkomst van opdracht, zodat het primair om een contractuele aansprakelijkheid gaat. Maar bij de uitoefening van een beroep kunnen ook derden…

Verordening inzake toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen (Rome II)

Inleiding Verordening inzake toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen (Rome II) Verordening EG 864/2007 d.d. 11 juli 2007 inzake het toepasselijk recht op niet-contractuele verbintenissen, in de wandelgangen beter bekend als “Rome II”, maakt deel uit van het materiële internationaal privaatrecht (IPR). Deze verordening ziet met name op verbintenissen uit onrechtmatige daad. Zie voor dit begrip ook de pagina…