Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Inleiding WAGW De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WAGW) is ingevoerd ter implementatie van de Detacheringsrichtlijn. Zie ook de pagina Detacheringsrichtlijn. De voorganger van de WAGW was de Waga. In 2016 is die vervangen door de WAGW bij gelegenheid van de Handhavingsrichtlijn die de EU heeft uitgevaardigd ter (verbetering van de) handhaving van…

Detacheringsrichtlijn

Minimale arbeidsvoorwaarden bij werken in een andere Lidstaat De zgn. Detacheringsrichtlijn voorziet er in, dat werknemers die binnen de EU in een andere Lidstaat komen te werken verzekerd zijn van in ieder geval de minimale arbeidsvoorwaarden, zoals die in dat land gelden (‘de harde kern’ van het nationale arbeidsrecht van een Lidstaat). De rechtsgrondslag van…

Europese wetgeving arbeidsrecht

De EU-wetgever stelt op verschillende terreinen van het burgerlijk recht richtlijnen op – waarin minimumregels worden gegeven voor het nationale recht van de Lidstaten – en daarnaast Verordeningen, die een rechtstreekse wettelijke regeling geven waaraan de Nederlandse wet (en die van andere Lidstaten) moet voldoen. Zo ook op het gebied van het arbeidsrecht. Zonder volledig…

Maritiem Arbeidsverdrag

Inleiding Maritiem Arbeidsverdrag Het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV) of het Verdrag betreffende maritieme arbeid (Maritime Labour Convention, afgekort MLC 2006), is een verdrag uit 2006 dat tot stand is gekomen in het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Hierin zijn alle bestaande maritieme en andere arbeidsverdragen van de ILO gebundeld. Het verdrag wordt beschouwd als de vierde pijler van de…

Einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (art. 7:667 B.W. e.v.)

Inleiding einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. Wanneer de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd – bij voorbeeld voor de duur van een jaar – dan eindigt de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd van rechtswege: opzegging is niet nodig (art. 7:667…

Algemene bepalingen arbeidsovereenkomst (Afd. 1, Titel 10, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen arbeidsovereenkomst In Afd. 1, Titel 10, Boek 7 B.W. zijn allereerst enkele algemene bepalingen inzake de arbeidsovereenkomst opgenomen. De afdeling omvat 12 artikelen (art. 7:610 B.W. tot en met art. 7:615 B.W.). Belangrijk weetje: de Algemene Termijnenwet geldt niet in het arbeidsrecht (zie de pagina Slotbepaling Algemene Termijnenwet in Boek 7A B.W., die daar een beetje geniepig verstopt…

Overige wetten arbeidsrecht

Naast de regeling van de arbeidsovereenkomst in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn er nog diverse afzonderlijke (nationale) wetten, waarin onderwerpen binnen het arbeidsrecht geregeld worden. Een aantal daarvan is te vinden op deze pagina, zonder dat Lawyrup daarmee volledigheid pretendeert. Auteur & Last edit MdV, 9-04-2024

Verdrag inzake arbeid in de visserij

Inleiding Verdrag inzake arbeid in de visserij Het Verdrag inzake arbeid in de visserij (Verdrag nr. 188) is een verdrag dat in 2007 tot stand is gekomen in het kader van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Werkingssfeer en doelstelling Dit verdrag ziet op de arbeidsomstandigheden van iedereen die werkzaam is in de commerciële visserij, zowel op zee…

Verdragen International Labour Organization

Verdragen International Labour Organization De International Labour Organization is (ILO), is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. Deze houdt zich bezig met arbeidsvraagstukken. De zetel van de organisatie is in Genève (zie nader op Wikipedia de wiki over de ILO). Een aantal internationale verdragen die zijn voortgekomen uit dit overlegplatform op het gebied van het…

Einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (art. 7:667 lid 6 B.W. e.v.)

Inleiding einde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is – in tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – wel opzegging vereist (art. 7:667 lid 6 B.W.). Dat betekent voor de werkgever, dat een ontslagvergunning gevraagd moet worden bij het UWV. Dit tenzij de werknemer…