Europese erfrechtverordening

Inleiding Europese erfrechtverordening De Europese erfrechtverordening – officieel genaamd: ‘Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling…

Algemene bepalingen legitieme portie (Par. 1, Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen legitieme portie Par. 1, Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W. geeft twee algemene bepalingen over de legitieme portie (art. 4:63 B.W. en art. 4:64 B.W.). De ‘legitieme portie’ is een wettelijk minimum aandeel dat aan degenen toekomt, die zonder uiterste wilsbeschikking op grond van art. 4:10 B.W. de erfgenamen zouden zijn. Wat is de…

Algemene bepalingen gevolgen erfopvolging (Afd. 1, Titel 6, Boek 4 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen gevolgen erfopvolging In Afd. 1, Titel 6, Boek 4 B.W. worden allereerst enkele algemene bepalingen gegeven met betrekking tot de gevolgen, die erfopvolging rechtens heeft. Deze Afdeling omvat 9 bepalingen (art. 4:182 B.W. tot en met art. 4:189 B.W.). De erfgenamen treden in alle rechten en plichten van de erflater Uitgangspunt van de wet is, dat…

Erfstellingen (Afd. 1, Titel 5, Boek 4 B.W.)

Inleiding erfstellingen In Titel 5, Boek 4 B.W. werkt de wet de uiterste wil verder uit. Afd. 1 gaat over Erfstellingen en omvat 2 artikelen (art. 4:115 B.W. en art. 4:116 B.W.). Definitie erfstelling Een erfstelling is een bepaling in een uiterste wilsbeschikking, waarbij de erflater aan een of meer daarbij aangewezen personen zijn gehele nalatenschap – of een…

Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen (Afd. 1, Titel 4, Boek 4 B.W.)

Inleiding uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen In Afd. 1, Titel 4, Boek 4 B.W. geeft de wet om te beginnen enkele regels over uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen. Deze afdeling omvat 13 bepalingen (art. 4:42 B.W. tot en met art. 4:54 B.W.). Definitie uiterste wilsbeschikking Een uiterste wilsbeschikking – ook wel aangeduid als testament – is een eenzijdige rechtshandeling,…

Erfopvolging niet gescheiden echtgenoot en kinderen (Afd. 1, Titel 3, Boek 4 B.W.)

Inleiding erfopvolging bij versterf van de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en van de kinderen In Afd. 1, Titel 3, Boek 4 B.W. is de erfopvolging bij versterf geregeld. Dit is dus de wettelijke standaardregeling voor vererving zonder dat er een uiterste wilsbeschikking (testament) is opgesteld. Deze Afdeling omvat 15 bepalingen (art. 4:13 B.W. tot en…

Algemene bepalingen erfrecht (Titel 1, Boek 4 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen erfrecht In Titel 1, Boek 4 B.W. vinden we enkele algemene bepalingen over het erfrecht. Deze Titel omvat slechts 8 artikelen (art. 4:1 B.W. tot en met art. 4:8 B.W.). Vererving (het verkrijgen van iemands erfenis) is een eigendomsverkrijging onder algemene titel, in tegenstelling tot bij voorbeeld de verkrijging van een goed op basis van een…

Omvang van de legitieme portie (Par. 2, Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W.)

Inleiding omvang van de legitieme portie Par. 2, Afd. 3, Titel 4, Boek 4 B.W. regelt de omvang van de legitieme portie. Deze paragraaf omvat 14 bepalingen (art. 4:65 B.W. tot en met art. 4:78 B.W.). De ‘legitieme portie’ is een wettelijk minimum aandeel dat aan de kinderen toekomt, die zonder uiterste wilsbeschikking de erfgenamen zouden zijn. De…

Aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten (Afd. 2, Titel 6, Boek 4 B.W.)

Inleiding aanvaarding en verwerping van nalatenschappen en van legaten In Afd. 2, Titel 6, Boek 4 B.W. wordt het belangrijke onderwerp van aanvaarding – of verwerping – van nalatenschappen geregeld. Verwerping van een nalatenschap ligt voor de hand, wanneer de nalatenschap meer schulden bevat dan bezittingen. De erfopvolging is immers een rechtsopvolging onder algemene titel in het…

Legaten (Afd. 2, Titel 5, Boek 4 B.W.)

Inleiding legaten Afd. 2 van Titel 5 verschillende soorten erfstellingen is getiteld Legaten (art. 4:117 B.W. tot en met art. 4:129 B.W.) (deze Afd. bestaat zelf ook weer uit 2 paragrafen). Een legaat is een wilsbeschikking waarin de erflater een bepaald goed of een geldbedrag aan iemand (de legataris) nalaat. Dit kan een erfgenaam zijn of iemand…