Digitale Dienstenverordening (DSA)

De Digitale dienstenverordening (of ‘Digital Services Act’, afgekort DSA) (Verordening (EU) 2022/2065) is op 16 november 2022 in werking getreden. De naam wordt in het Nederlands aan elkaar geschreven, wat op Lawyrup niet wordt gedaan omdat het er niet uit ziet. Deze Verordening wijzigt Richtlijn 2000/31/EG. Na 20 jaar revolutionaire ontwikkeling van digitale diensten geen…

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Inleiding WAGW De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WAGW) is ingevoerd ter implementatie van de Detacheringsrichtlijn. Zie ook de pagina Detacheringsrichtlijn. De voorganger van de WAGW was de Waga. In 2016 is die vervangen door de WAGW bij gelegenheid van de Handhavingsrichtlijn die de EU heeft uitgevaardigd ter (verbetering van de) handhaving van…

Detacheringsrichtlijn

Minimale arbeidsvoorwaarden bij werken in een andere Lidstaat De zgn. Detacheringsrichtlijn voorziet er in, dat werknemers die binnen de EU in een andere Lidstaat komen te werken verzekerd zijn van in ieder geval de minimale arbeidsvoorwaarden, zoals die in dat land gelden (‘de harde kern’ van het nationale arbeidsrecht van een Lidstaat). De rechtsgrondslag van…

Europese wetgeving arbeidsrecht

De EU-wetgever stelt op verschillende terreinen van het burgerlijk recht richtlijnen op – waarin minimumregels worden gegeven voor het nationale recht van de Lidstaten – en daarnaast Verordeningen, die een rechtstreekse wettelijke regeling geven waaraan de Nederlandse wet (en die van andere Lidstaten) moet voldoen. Zo ook op het gebied van het arbeidsrecht. Zonder volledig…

Europese wetgeving burgerlijk recht

Inleiding Europese wetgeving burgerlijk recht Sinds de oprichting van de Europese Unie – die zelf ook door een verdrag tussen de oprichtende Lidstaten tot stand is gekomen – vaardigt de EU ook regelgeving uit ter nadere invulling en uitvoering van de gedachte van de Europese eenwording.De Europese Unie streeft er naar de effectiviteit van het burgerlijk…

Europese wetgeving burgerrechten en privacy

De EU-wetgever stelt op verschillende terreinen van het burgerlijk recht richtlijnen op – waarin minimumregels worden gegeven voor het nationale recht van de Lidstaten – en daarnaast Verordeningen, die een rechtstreekse wettelijke regeling geven waaraan de Nederlandse wet (en die van andere Lidstaten) moet voldoen. Zo ook op het gebied van de burgerrechten en privacy.…

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Inleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) De Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) is op 27 april 2016 door de Europese Unie uitgevaardigd. De Verordening is op 25 mei 2018 van kracht geworden. De Nederlandse afkorting is AVG, de Engelse term General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG is in werking getreden op 25 mei 2018…

Europese wetgeving consumentenrecht

De EU-wetgever stelt op verschillende terreinen van het burgerlijk recht richtlijnen op – waarin minimumregels worden gegeven voor het nationale recht van de Lidstaten – en daarnaast Verordeningen, die een rechtstreekse wettelijke regeling geven waaraan de Nederlandse wet (en die van andere Lidstaten) moet voldoen. Zo ook op het gebied van het consumentenrecht. Zonder volledig…

Verordening inzake toepasselijk recht overeenkomsten (Rome I)

Inleiding Verordening inzake toepasselijk recht overeenkomsten (Rome I) Verordening EG 593/2008 d.d. 17 juni 2008 inzake het toepasselijk recht op overeenkomsten, in de wandelgangen beter bekend als “Rome I”, maakt deel uit van het materiële internationaal privaatrecht (IPR). Deze Verordening is van toepassing op arbeidsovereenkomsten die na 17 december 2009 zijn aangegaan en is in de…

Europese wetgeving (materieel) internationaal privaatrecht

De EU-wetgever stelt op verschillende terreinen van het burgerlijk recht richtlijnen op – waarin minimumregels worden gegeven voor het nationale recht van de Lidstaten – en daarnaast Verordeningen, die een rechtstreekse wettelijke regeling geven waaraan de Nederlandse wet (en die van andere Lidstaten) moet voldoen. Zo ook op het gebied van het (materiële) internationaal privaatrecht.…