Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Inleiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Sinds 1 mei 1995 (Stb. 1994, 342) geldt op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS), dat door de huwelijkspartners opgebouwde pensioenrechten verdeeld moeten worden. Tenzij de echtgenoten uitdrukkelijk bij huwelijkse voorwaarden of in een afzonderlijke akte zijn overeengekomen daarvan af te zien. Zie ook de pagina…

Algemene bepaling huwelijk (voor Afd. 1, Titel 5 Boek 1 B.W.)

In Titel 5 van Boek 1 B.W. is de wettelijke regeling van het huwelijk te vinden. De Titel kent 6 afdelingen, voorafgegaan door een ‘algemene bepaling’. Huwelijk is mogelijk tussen twee mensen van al dan niet hetzelfde geslacht Art. 1:30 lid 1 B.W. bepaalt, dat een huwelijk (in Nederland) kan worden gesloten tussen twee mensen…

Onderbewindstelling in geval van afwezigheid (Afd. 1, Titel 18, Boek 1 B.W.)

Inleiding onderbewindstelling in geval van afwezigheid De wet geeft in Afd. 1, Titel 18 Boek 1 B.W. een regeling waarmee voorzieningen getroffen kunnen worden in het geval iemand ‘de boel de boel heeft gelaten’ en is vertrokken zonder maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat zijn of haar zaken naar behoren geregeld worden. De…

Algemene bepalingen internationaal privaatrecht adoptie (Afd. 1, Titel 6, Boek 10 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen internationaal privaatrecht adoptie Afd. 1, Titel  6, Boek 10 Burgerlijk Wetboek geeft algemene bepalingen van internationaal privaatrecht inzake adoptie. De afdeling omvat 2 bepalingen (art. 10:103 B.W. en art. 10:104 B.W.). Haags Adoptieverdrag Voor de toepassing van deze titel wordt onder het Haags Adoptieverdrag 1993 verstaan: het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen…

Familierechtelijke betrekkingen door geboorte (Afd. 1, Titel 5, Boek 10 B.W.)

Inleiding familierechtelijke betrekkingen door geboorte Afd. 1, Titel 5, Boek 10 B.W. geeft enkele bepalingen van internationaal privaatrecht over familierechtelijke betrekkingen door geboorte. Deze afdeling bevat 3 bepalingen (art. 10:92 B.W. tot en met art. 10:94 B.W.). Zie voor draagmoederschap ook het arrest HR 13 mei 2022 (prejudiciële vragen erkenning buitenlandse beslissingen erkenning door draagmoederschap verwekt kind) dat wordt besproken…

Algemene bepalingen minderjarigheid (Afd. 1, Titel 13, Boek 1 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen minderjarigheid Afd. 1, Titel 13, Boek 1 B.W. bevat twee algemene bepalingen inzake minderjarigheid (art. 1:233 B.W. en art. 1:234 B.W.). Definitie minderjarigheid Volgens art. 1:233 B.W. zijn minderjarigen ‘zij die de leeftijd van achttien jaren niet hebben bereikt en evenmin met toepassing van artikel 253ha meerderjarig zijn verklaard.’ Met toepassing van…

Algemene bepalingen levensonderhoud (Afd. 1, Titel 17, Boek 1 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen levensonderhoud In Afd. 1, Titel 8 van Boek 1 B.W. zijn de algemene regels inzake de verplichting tot levensonderhoud (of alimentatie) geregeld. Deze kent 14 bepalingen (art. 1:392 B.W. t/m art. 1:403 B.W., art. 1:393 B.W. is vervallen). Per 1 januari 2020 is de partneralimentatieduur verkort. Voor verzoeken die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020, de…

Ontbinding van het huwelijk in het algemeen (Afd. 1, Titel 9, Boek 1 B.W.)

Inleiding ontbinding van het huwelijk in het algemeen In Afd. 1, Titel 9 van Boek 1 B.W. bevat slechts één bepaling, waarin de wijzen waarop een huwelijk tot een eind kan komen limitatief worden opgesomd (art. 1:149 B.W.). Gronden voor ontbinding van het huwelijk De gronden voor beëindiging van het huwelijk zijn (art. 1:149 B.W.): a.…

Personen- en familierecht (Boek 1 B.W.)

Inleiding personen- en familierecht Boek 1 Burgerlijk Wetboek behandelt het personen- en familierecht. Zoals het recht op je naam, de definitie van woonplaats en de rechten en verplichtingen die familiebanden volgens de wet met zich meebrengen. Boek 1 omvat 462 artikelen (art. 1:1 B.W. tot en met art. 1:462 B.W.), verdeeld over 21 Titels. Vermogensrechten…

Personen wier bestaan onzeker is (Afd. 2, Titel 18 Boek 1 B.W.)

Inleiding personen wier bestaan onzeker is De wet geeft in Afd. 2 van Titel 18 Boek 1 B.W. een regeling voor het treffen van voorzieningen rondom personen die vermist zijn, en waarvan dus niet zeker is of ze nog in leven zijn. De afdeling omvat 14 bepalingen (art. 1:412 B.W. tot en met art. 1:425…