Betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen (par. 1)

Inleiding betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen  In Par. 1, Afd. 3, Titel 7b, Boek 7 B.W. zijn vier bepalingen gegeven over betaalopdrachten, de kosten daarvan en over de bedragen die met een betalingstransactie worden overgemaakt. De paragraaf omvat art. 7:532 B.W. tot en met art. 7:535 B.W.. Tijdstip van ontvangst Het tijdstip van ontvangst is het tijdstip waarop de rechtstreeks door de…

Algemene bepalingen betalingstransactie (Afd. 1, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen  betalingstransactie In Afd. 1, Titel 7b van Boek 7 B.W. zijn enkele algemene bepalingen  opgenomen over de betalingstransactie-overeenkomst. De Afdeling omvat 9 bepalingen (art. 7:514 B.W. tot en met art. 7:521a B.W.). Definities Allereerst worden de definities van verschillende begrippen uitgelegd. Op basis van deze uitleg over bepaalde begrippen moeten de wetsartikelen worden gelezen (art. 7:514 B.W.).…

Uitvoeringstermijn en valutadatum betalingstransactie (Par. 2)

Inleiding betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen  In Par. 2, Afd. 3, Titel 7b, Boek 7 B.W. zijn zes bepalingen gewijd aan de uitvoeringstermijn en de valutadatum van betalingstransacties. De paragraaf omvat art. 7:536 B.W. tot en met art. 7:541 B.W.. Reikwijdte van de regeling: Euro In artikel 7:536 B.W. wordt uitgewerkt wat de reikwijdte van deze paragraaf is. Het gaat om de betalingstransacties in euro…

Instemming met de betaalopdracht (Afd. 2, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Inleiding instemming met betaalopdracht  In Afd. 2, Titel 7b, Boek 7 B.W. is de instemming met de betaalopdracht geregeld. De Afdeling omvat 10 bepalingen (art. 7:522 B.W.tot en met art. 7:531 B.W.). Instemming Voordat de uitvoering van de betaalopdracht kan geschieden, moet er worden ingestemd door de betaler. De instemming wordt verleend overeenkomstig de tussen partijen overeengekomen vorm en procedure.…

Overige bepalingen consumentenkrediet (Afd. 2, Titel 2A, Boek 7 B.W.)

Inleiding overige bepalingen consumentenkredietovereenkomsten Per 1 januari 2017 is de nieuwe regeling van het consumentenkrediet in werking getreden en in Boek 7 ondergebracht. Daarbij zijn ook de resterende bepalingen uit de WCK gevoegd bij de bepalingen die voortvloeiden uit de richtlijn inzake bescherming van consumenten bij kredietverlening. Zie de link naar MvT op wetsvoorstel 34 442. De regeling…

Altijddurende rente (Titel 15, Boek 7A B.W.)

Inleiding altijddurende rente De regeling van de altijddurende rente is opgenomen in Titel 15, Boek 7A B.W.. De regeling omvat 4 bepalingen (art. 7A:1807 B.W. tot en met art. 7A:1810 B.W.). Definitie altijddurende rente In art. 7A:1807 B.W. wordt de altijddurende rente aldus gedefinieerd: “Het vestigen eener altijddurende rente is eene overeenkomst, waarbij de uitleener interessen bedingt, tegen betaling eener…

Aansprakelijkheid betalingstransactie (Par. 3)

Inleiding aansprakelijkheid betalingstransactie   In Par. 3, Afd. 3, Titel 7b, Boek 7 B.W. zijn zeven bepalingen gewijd aan de aansprakelijkheid bij betalingstransacties (art. 7:542 B.W. tot en met art. 7:548 B.W.). Unieke identificator Als er gebruik wordt gemaakt van een unieke identificator, wordt de betaalopdracht geacht juist te zijn uitgevoerd. Indien de unieke identificator onjuist is, is de betaaldienstverlener niet aansprakelijk voor…

Uitvoering van de betalingstransactie (Afd. 3, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Inleiding uitvoering van de betalingstransactie  In Afd. 3, Titel 7b, Boek 7 B.W. is de uitvoering van de betalingstransactie geregeld. De afdeling omvat art. 7:532 B.W. tot en met art. 7:548 B.W. en is onderverdeeld in drie paragrafen: – Betaalopdrachten, kosten en overgemaakte bedragen (Par. 1) – Uitvoeringstermijn en valutadatum betalingstransactie (Par. 2) – Aansprakelijkheid betalingstransactie (Par. 3) Auteur & Last edit [SK, 10-11-2018]

Slotbepalingen betalingstransactie (Afd. 4, Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Inleiding slotbepalingen betalingstransactie  Afd. 4, Titel 7b, Boek 7 B.W. bevat een aantal slotbepalingen over de betalingstransactie. De afdeling omvat drie bepalingen (art. 7:549 B.W. tot en met art. 7:551 B.W.). Nadere regelgeving Allereerst wordt er in art. 7:549 B.W. bepaald dat er nadere regelgeving van toepassing is op deze titel. Deze nadere regels kunnen bij of krachtens Algemene maatregelen van…

Betalingstransactie (Titel 7B, Boek 7 B.W.)

Inleiding betalingstransactie Ter uitwerking van de betalingstransacties in het moderne betalingsverkeer heeft de wetgever in Titel 7b van Boek 7 B.W. voor deze overeenkomst een wettelijke regeling opgenomen. De wettelijke regeling van de betalingstransactie is in de wet opgenomen ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne…