Wetboek van Koophandel (WvK)

Inleiding Wetboek van Koophandel Het Wetboek van Koophandel (WvK) is van oorsprong bedoeld als het wetboek voor het handelsrecht. De wet werd ingevoerd in 1838 ter vervanging van de Franse Code de Commerce. Het taalgebruik is vaak duidelijk uit die tijd. Het handelsrecht is echter steeds meer opgegaan in het commune burgerlijke recht. Het Wetboek…

Algemene bepaling jaarrekening en bestuursverslag (Afd. 1, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Inleiding algemene bepaling jaarrekening en bestuursverslag Afd. 1, Titel 9, Boek 2 B.W. bevat één bepaling over de toepasselijkheid van Titel 9: art. 2:360 B.W.. Toepasselijkheid wettelijke bepalingen inzake jaarrekening en bestuursverslag Titel 9 Boek 2 B.W. is van toepassing op de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Regels…

Geschillenregeling (Afd. 1, Titel 8, Boek 2 B.W.)

Inleiding geschillenregeling De wet kent in Afd. 1, Titel 8 van Boek 2 B.W. een geschillenregeling voor aandeelhoudersgeschillen binnen de kapitaalvennootschap. De geschillenregeling omvat 14 bepalingen (art. 2:335q B.W. tot en met art. 2:343c B.W.). Bij de invoering per 1 september 2023 van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen is art. 2:335 B.W. vernummerd naar art.…

Algemene bepaling fusie en splitsing van rechtspersonen (Afd. 1, Titel 7, Boek 2 B.W.)

Inleiding algemene bepaling fusie en splitsing van rechtspersonen Afd. 1, Titel 7 van Boek 2 B.W. bevat slechts één algemene bepaling: art. 2:308 B.W.. Lid 1 bepaalt, dat de bepalingen van Titel 7, Boek 2 B.W. slechts van toepassing zijn op: – de vereniging;– de coöperatie;– de onderlinge waarborgmaatschappij;– de stichting;– de naamloze vennootschap en– de besloten…

Algemene bepalingen coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (Afd. 1, Titel 3, Boek 2 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappijen In Afd. 1, Titel 3 van Boek 2 B.W. worden de coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij geregeld. De afdeling kent 14 bepalingen (art. 2:53 B.W. tot en met art. 2:63 B.W.). Zie ook de hoofdpagina van Titel 3 over de definitie van coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. De conclusie van de P-G van 17 december 2021 inzake…

Algemene bepalingen rechtspersonen (Titel 1, Boek 2 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen rechtspersonen Boek 2 Burgerlijk Wetboek behandelt het recht inzake rechtspersonen, en dan met name privaatrechtelijke rechtspersonen. Overheidslichamen – zoals de Staat, de provincies en gemeenten – hebben ook rechtspersoonlijkheid, maar ontlenen hun ontstaan en inrichting aan andere, publiekrechtelijke wetten. Deze rechtspersonen heten dan ook publieke rechtspersonen. Daarnaast hebben kerkgenootschappen ook rechtspersoonlijkheid, maar deze worden ook niet geregeerd…

Handelsregisterwet 2007

Inleiding handelsregisterwet De Handelsregisterwet 2007 is – zoals uit de toevoeging van het jaartal wel blijkt – de herziene versie van deze wet. Recent is de wet weer aangepast. In het Handelsregisterbesluit 2008 wordt een aantal onderwerpen – op basis van een de Minister gedelegeerde bevoegdheid – nader uitgewerkt. Wijziging van de handelsregisterwet in 2007 Tot 2007 bevatte het…

Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening (Afd. 2, Titel 9, Boek 2 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen omtrent de jaarrekening Afd. 2, Titel 9, Boek 2 B.W. bevat drie algemene bepalingen over het jaarrekeningenrecht (art. 2:361 B.W. tot en met art. 2:363 B.W.). De bepalingen van deze titel gelden voor jaarrekeningen en hun onderdelen, zowel in de vorm waarin zij door het bestuur zijn opgemaakt als in de vorm waarin zij door…

Recht van enquête (Afd. 2, Titel 8, Boek 2 B.W.)

Inleiding enquêteprocedure De enquêteprocedure is geregeld in Afd. 2, Titel 8 vn Boek 2 B.W. Dit is een zeer effectieve procedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, waarmee snel ingrijpende maatregelen genomen kunnen worden en onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid binnen de onderneming. De regeling van het recht van enquête omvat 18 bepalingen (art.…

Algemene bepalingen fusies (Afd. 2, Titel 7, Boek 2 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen fusie van rechtspersonen Naast een algemene bepaling in Afd. 1 (art. 2:308 B.W.) kent Afd. 2, Titel 7 van Boek 2 B.W. daarnaast ook algemene bepalingen. Waarom die niet in één afdeling zijn opgenomen is niet helemaal helder. De afdeling omvat 19 bepalingen (art. 2:309 B.W. tot en met (art. 2:323b B.W.). Definitie fusie rechtspersonen…