Algemene bepalingen pacht (Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding algemene bepalingen pacht In Afd. 1, Titel 5, Boek 7 B.W. worden enkele algemene bepalingen gegeven voor de pachtovereenkomst. De afdeling bevat 6 artikelen (art. 7:311 B.W. tot en met art. 7:316 B.W.). Definitie pacht In art. 7:311 B.W. wordt de definitie van de pachtovereenkomst gegeven: “Pacht is de overeenkomst waarbij de verpachter zich verbindt aan de pachter een…

Vorm van de pachtovereenkomst (Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding vorm van de pachtovereenkomst In Afd. 2, Titel 5, Boek 7 B.W. is in één bepaling opgenomen over de vormvereisten van de pachtovereenkomst. Schriftelijk De pachtovereenkomst – en wijzigingen daarop – moet schriftelijk worden aangegaan (art. 7:317 B.W.). Vastlegging eisen Wanneer er wel overeenstemming is maar geen schriftelijke overeenkomst, dan kan voor de rechter vastlegging geëist worden (lid…

Goedkeuring van de pachtovereenkomst door de Grondkamer (Afd. 3, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding goedkeuring van de pachtovereenkomst In Afd. 3, Titel 5, Boek 7 B.W. is de goedkeuring van de pachtovereenkomst door de Grondkamer geregeld. De regeling omvat 7 bepalingen (art. 7:318 B.W. tot en met art. 7:324 B.W.). Goedkeuring Iedere pachtovereenkomst behoeft de goedkeuring van de Grondkamer (art. 7:318 lid 1 B.W.). Wordt echter overeengekomen dat de pachtovereenkomst eindigt en…

Duur van de pachtovereenkomst (Afd. 4, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding duur van de pachtovereenkomst In Afd. 4, Titel 5, Boek 7 B.W. wordt in een tweetal bepalingen een regeling gegeven voor de duur van de pachtovereenkomst. Deze bedraagt (in principe) twaalf jaren voor een hoeve en zes jaren voor los land (art. 7:325 lid 1 B.W.). Bepaalde tijd De pachtovereenkomst geldt steeds voor een bepaalde tijd.…

Pachtprijs (Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding pachtprijs In Afd. 5, Titel 5, Boek 7 B.W. vinden we een 9-tal  bepalingen over de vaststelling van de pachtprijs (art. 7:327 B.W. tot en met art. 7:335 B.W.). Doordat pachtovereenkomsten goedkeuring van de Grondkamer behoeven, wordt ook op de prijsafspraken steeds toezicht gehouden. Regulering pachtprijs De pachtprijs wordt van overheidswege gereguleerd. De bedoeling daarvan is te bevorderen dat…

Verplichtingen van de verpachter (Afd. 6, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding verplichtingen van de verpachter De verplichtingen van de verpachter zijn beschreven in Afd. 6, Titel 5, Boek 7 B.W.. De afdeling omvat 10 artikelen (art. 7:336 B.W. tot en met art. 7:345 B.W.). Het verpachte ter beschikking stellen De meest evidente verplichting van de verpachter is uiteraard om het verpachte ter beschikking te stellen (art. 7:336 B.W.).…

Verplichtingen van de pachter (Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding verplichtingen van de pachter In Afd. 7, Titel 5, Boek 7 B.W. worden de verplichtingen van de pachter uit hoofde van de pachtovereenkomst beschreven. De afdeling kent 15 artikelen (art. 7:346 B.W. tot en met art. 7:360 B.W.). Betalen van de pachtsom en goed beheer De twee evidente hoofdverplichtingen van de pachter zijn het betalen van de pachtsom…

Overgang van de pacht bij overdracht verpachte zaken (Afd. 8, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding overgang pacht bij overdracht verpachte zaak De overgang van de pacht bij overdracht van de verpachte zaken is geregeld in Afd. 8, Titel 5, Boek 7 B.W.. De afdeling bevat slechts 2 bepalingen (art. 7:361 B.W. en art. 7:362 B.W.). Overdracht doet pacht overgaan op verkrijger Vergelijkbaar met de bepaling “koop breekt geen huur” geldt ook voor…

Pachtoverneming (Afd. 9, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding pachtoverneming In Afd. 9, Titel 5, Boek 7 B.W. is de regeling inzake pachtoverneming opgenomen. De afdeling omvat 3 artikelen (art. 7:363 B.W. tot en met (art. 7:365 B.W.). Indeplaatsstelling De pachter kan zich tot de rechter wenden met de vordering zijn echtgenoot of geregistreerde partner, één of meer zijner bloed- en aanverwanten in de rechte lijn,…

Einde van de pachtovereenkomst (Afd. 10, Titel 5, Boek 7 B.W.)

Inleiding eindigen van de pachtovereenkomst In Afd. 10, Titel 5, Boek 7 B.W. zijn regels gegeven rond het eindigen van de pachtovereenkomst. De afdeling omvat 12 bepalingen (art. 7:366 B.W. tot en met art. 7:377 B.W.). Voortzetting na dood pachter De dood van de pachter doet de pacht niet eindigen (art. 7:366 B.W.). Wanneer de erfgenamen van de pachter niet bevoegd…